Flere gode nyheter i statsbudsjettet - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Flere gode nyheter i statsbudsjettet

I dag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2018.

I dag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Der er det flere gode nyheter på helsebudsjettet.

Regjeringen foreslår å heve bagatellgrensen, fra nyttår kalt fullmaktsgrensen, fra 25 til 100 millioner kroner, og å styrke Statens legemiddelverk med 8,8 millioner kroner. Forslagene skal bidra til å sikre pasienter likeverdig, rettferdig og rask tilgang til legemidler.

– Dette er noe LMI har vært og er svært positive til. Vi forventer at det vil føre til kortere saksbehandlingstid i blåreseptsaker, sier Erling Ulltveit, seniorrådgiver i LMI.

At fullmaktsgrensen heves ble kjent allerede da endringene i blåreseptforskriften og legemiddelforskriften ble vedtatt.

Videre er det foreslått å styrke SLVs arbeid med metodevurdering med 6 millioner kroner og 2 millioner kroner til arbeid med prisforhandlinger for legemidler på blåresept.

Omlegging av avgifter

Kontrollavgiften øker fra 0,7 prosent til 1 prosent, samtidig reduseres registreringsgebyret og blåreseptgebyret forsvinner.

– Legemiddelverkets gebyrer for regulatoriske søknader for markedsføringstillatelse og endringer reduseres slik at de er i henhold til legemiddelverkets arbeidsmengde. Legemiddelverkets kostnader for mye av det generelle regulatoriske arbeidet skal i stedet dekkes inn av legemiddelkontrollavgiften som økes fra 0,7 til 1 prosent av legemiddelindustriens omsetning. Legemiddelverkets kostnader forbundet med metodevurderinger skal også dekkes av legemiddelkontrollavgiften og gebyret for søknad om metodevurering vil følgelig fjernes, sier Inge Johansen, seniorrådgiver i LMI.

Han forteller at industriens totale utgiftsnivå ikke endres vesentlig som følge av omleggingen.

HPV-vaksine og tarmkreftscreening

I statsbudsjettet kommer det frem at Regjeringen i 2019 vil innføre et nasjonalt program for screening av tarmkreft. For å forberede dette foreslår regjeringen å øke bevilgningen til screening med 18 millioner kroner i 2018.

– Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft, og risikoen øker med alder. Vi vet at screening kan redusere dødelighet, og at man kan oppdage kreften tidlig. Derfor vil vi at alle skal få screening det året de fyller 55 år, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I statsbudsjettet er det også budsjettert 7,6 millioner kroner for å gi HPV-vaksine til gutter i 7.trinn fra og med skoleåret 2018/2019. Dette kom frem allerede i revidert nasjonalbudsjett tidligere i år, og LMI mener dette er svært gledelig.

Les mer om HPV til gutter.

Det bevilges også 41,9 millioner for å dekke merutgifter knyttet til barnevaksinasjonsprogrammet.

Andre budsjettnyheter

I tillegg er det flere andre nyheter i budsjettet som påvirker vår bransje. Helseforetakene får, som ventet, finansieringsansvar for flere legemidler, blant annet HIV, Hepatitt B, gjenværende legemidler mot Hepatitt C og alvorlige astma og mastosytose legemidler.

Trinnprisordningen videreføres, og det innføres minstepris på legemidler i trinnsprisordningen på 50 kr.

Gevinstdelingsmodellen oppheves. Den gamle gevinstdelingsmodellen – som i realiteten har hatt minimal betydning siden 2005 – oppheves nå.

Omlegging av apotekavansen. Apotekavansen omlegges ved at kronetillegget økes fra 25 kroner til 29 kroner, og prosentpåslaget blir 2,25 prosent for alle legemidler. I dag har det vært slik at legemidler under 200 kr hadde 7 prosent i påslag, men dette endres nå til et flatt påslag på 2,25 prosent.  Det betyr at billige legemidler blir litt dyrere og dyrere legemidler blir litt billigere for forbrukerne. Staten sparer 42 millioner kroner på denne endringen.

System for elektronisk bivirkningsovervåkning. Det er bevilget 3,3 millioner kroner til elektronisk meldesystem for bivirkninger. Dette er LMI positive til, da det vil kunne bidra til bedre kvalitet på bivirkningsmeldinger fra helsepersonell og vil gi bedre kunnskap om legemidlenes nytte/risiko-balanse.

Inkludering av legemiddelgrupper i innsatsstyrt finansiering (ISF). De regionale helseforetakene fikk overført finansieringsansvaret fra folketrygden for PAH-legemidler fra 01.januar 2017 og flere kreftlegemidler fra 01.mai. Legemidlene skal fra 2018 inkluderes i ISF-ordningen. 375 millioner overføres derfor til ordningen.

Les hele statsbudsjettet på Regjeringens nettsider

 

 

Kategorier: Nyheter LMI
Del: