Flere tiltak for omstilling i statsbudsjettet - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Flere tiltak for omstilling i statsbudsjettet

Regjeringen vil få frem de beste forsknings- og innovasjonsprosjektene.

Regjeringen foreslår tiltak for omstilling som skal få fram de beste forsknings- og innovasjonsprosjektene i statsbudsjettet for 2018. Det foreslås å øke bevilgningen til testfasiliteter. Ordningen skal finansiere etableringen av flerbruksanlegg for testing av ny teknologi og nye produksjonsmetoder.

Katapultordningen styrkes

Regjeringen legger til rette for at norske industribedrifter får tilgang til infrastruktur og kompetanse som er nødvendig for å få gjennomført gode forsknings- og innovasjonsprosjekter. I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å styrke basisfinansieringen til de teknisk industrielle instituttene med 15 mill. kroner og katapultordningen i Siva med 50 mill. kroner.

– Gode testfasiliteter kan gi nye muligheter for norsk industri. Små og mellomstore bedrifter har ikke alltid muligheten til å etablere egne anlegg for å få testet nye produkter og produksjonsmetoder. Testfasiliteter for legemiddelproduksjon er helt avgjørende for å bygge ny helseindustri og for å få industrialisert all den gode helseforskningen. Pilotproduksjon for kliniske utprøving er kjempeviktig for å holde kliniske studier i Norge, sier Monica Larsen, seniorrådgiver i LMI.

Det foreslås en bevilgning på 100 mill. kroner i 2018. Dette er en økning på 50 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett 2017.

Næringsrettet forskning

Det foreslås å styrke satsingen på muliggjørende teknologier, ellers ingen økning i tilskudd til Næringsrettede forskning. De siste årene er bevilgningene til tiltak for å legge til rette for innovasjon og omstilling økt betydelig, blant annet gjennom økte midler til etablerertilskudd, miljøteknologi, bioøkonomi, pre-såkornfond, FORNY2020 og bedriftsrettet forskning gjennom blant annet BIA-programmet.

Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) er det største enkeltprogrammet under Nærings- og fiskeridepartementet, som finansierer støtte til forskning i foretak. I 2017 ble det lyst ut 45 mill. kroner for å øke innovasjon og verdiskaping i helsenæringen, gjennom bl.a. støtte til utvikling av ny produksjonsteknologi og prosesser. Disse midlene trekkes tilbake i budsjettforslaget for 2018.

– Dette må sees i sammenheng med at regjeringen øker Katapult-satsingen med 50 millioner kroner, men disse tiltaksmidlene har hatt kjempegod effekt og er viktig for industrialisering av helseforskningen. Det er derfor viktig at pilotanlegg for legemiddelproduksjon blir omfattet av den nye katapult-ordningen, Larsen.

50 millioner mer til pre-såkornfond

Pre-såkornfond skal delfinansiere og utløse privat investeringskapital til innovative bedrifter, som er yngre enn fem år. Hver bedrift kan motta inntil 3 mill. kroner i tilskudd gjennom fondet.

Private investorer, primært forretningsengler, skal delta med minst 50 prosent av kapitalen som investeres i hver enkelt bedrift. Det innebærer at bedriftene kan få tilført 2–6 mill. kroner. Ordningen er et supplement til Etablerertilskuddsordningen og såkornfondsordningene.

– I budsjettet legges det opp til en økning på 50 millioner kroner til ordningen. Det er bra, da det vil bidra til økt kommersialisering av forskningen og økt nyetablering av selskaper, sier Larsen.

Innovasjonskontrakter utvides

Formålet med Innovasjonskontrakter (tidligere kalt FoU-kontrakter) er å bidra til å oppfylle Innovasjon Norges delmål om flere gode gründere og flere vekstkraftige bedrifter.

Det foreslås at Innovasjon Norge skal utvide ordningen med Innovasjonskontrakter til å gjelde innovative anskaffelsesprosesser. Dette åpner for at støtten i større grad også kan gå til innkjøper, sammenlignet med tidligere, og at Innovasjon Norge skal utvide sin støtte til innovasjonspartnerskap gjennom ordningen.

– Tidligere har ikke disse innovasjonskontraktene nådd vår bransje i særlig grad, men med det nye forslaget håper vi at ordningen kan treffe oss bedre, sier Larsen.

Andre relevante ting i budsjettet

Klynge og nettverksprogrammer styrkes med 126,6 millioner kroner.

Invest in Norway-funksjonen styrkes med 10 millioner og arbeidet med å posisjonere Norge som et attraktivt land for internasjonale investorer og gründere blir styrket.

Investinors mandat og rolle avventes til kapitalutvalgets innstilling levers 01.mars 2018.

Les hele statsbudsjettet på Regjeringens nettsider.

Kategorier: Nyheter LMI
Del: