Forslag til forskrift om høring om legemiddelavgift - høring

LMIs høringssvar til Sosial- og helsedepartementet 5. november 2001.

" Legemiddelindustriforeningen (LMI) viser til Deres høringsbrev av 3. oktober 2001 vedrørende forskrift om legemiddelavgift, og vi takker for anledningen til å uttale oss i saken.
LMI støtter i hovedsak omleggingen av avgiftsinnkrevingen fra apotekleddet til grossistleddet.
I merknadene/følgebrevet til høringen er det imidlertid ikke antydet hvor stort beløp man tar sikte på å ta inn gjennom avgiften. Hvordan avgiftssatsene er tenkt bygget opp er heller ikke beskrevet. På den bakgrunn er det vanskelig å vurdere hvilke økonomisk/administrative konsekvenser avgiftsomleggingen vil få.
I forskriften og merknadene til denne, er ikke veterinære legemidler nevnt spesielt. En del veterinære legemidler, som bl.a. fiskevaksiner, leveres i likhet med sykehuspreparater også direkte til sluttbruker. Slike legemidler betales det i dag ikke apotekavgift for. I legemiddellovens nye § 18 heter det at grossisten skal kreve legemiddelavgiften dekket av legemidlets kjøper. For veterinære legemidler som leveres direkte til sluttbruker (f.eks. oppdrettsanlegg for fisk) vil dette innebære en merkostnad i produksjonen. Siden beregningsgrunnlaget for avgiften samt provenyantydninger mangler, forutsetter LMI at avgiften ikke settes så høyt at dette kan bli en økonomisk belastning for norsk næringsliv. Dersom sluttbrukere av direkte leverte legemidler skal måtte betale en vesentlig ekstra avgift, bør det redegjøres for beregningsgrunnlaget.
Med vennlig hilsen
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Helge Lund
Adm. direktør