Legemiddelindustrien støtter forslag om lavere medisinpriser

LMIs pressekommentar til statsbudsjettet.

- Vi konstaterer at myndighetene nå gjør nødvendige grep for å redusere prisene på såkalte likeverdige preparater (generika), og vi støtter hovedlinjene i forslag om lavere medisinpriser. Sammen med andre aktører vil vi bidra her. LMI er positive til at det nåværende indeksprissystemet for fastsetting av priser på disse legemidlene foreslås avskaffet, sier Pål Christian Roland, administrerende direktør i Legemiddelindustriforeningen (LMI) i en kommentar til Regjeringens forslag til statsbudsjett som ble fremlagt i dag.

LMI merker seg at regjeringen foreslår å erstatte indeksprissystemet med en ny trinnprismodell. I denne vil refusjonspris bli satt til visse prosentsatser av maksimal utsalgspris fra apotek. LMI har i et tidligere høringssvar uttrykt støtte til hovedlinjene i en slik modell, men påpekt at det må gjøres visse justeringer for at den skal fungere i praksis. - Innføring av den nye modellen vil kreve forskriftsendring, og LMI vil derfor komme tilbake til ytterligere detaljer i forbindelse med den kommende høringsrunden, framholder Pål Christian Roland.

LMI ser at det foreslåtte prissystemet sikrer at de rabattene legemiddelfirmaene har gitt, i større grad vil bli videreført til sluttbruker/den som betaler medisinene. LMI støtter dette prinsippet.

LMI er sterkt bekymret for den svært lange saksbehandlingstiden altfor mange pasienter som søker individuell refusjon etter ”blåreseptordningen” utsettes for i dag. – Vi merker oss at Trygdeetaten foreslås tilført økte midler for å få bukt med den økende saksmengden og ventetiden. Regjeringen unnlater likevel å gjøre helt nødvendige grep for å få refusjonsordningene til å fungere bedre. Legemiddelindustrien forventer derfor en langt mer offensiv holdning til denne problemstillingen i den varslede stortingsmeldingen om legemiddelpolitikk som er lovet til våren, understreker LMIs administrerende direktør Pål Christian Roland.

Kontaktpersoner:

Adm. direktør Pål Christian Roland, 23 16 15 09 (a),

40 02 03 39 (m)

Kommunikasjonsrådgiver Margrethe Lied, 23 16 15 78 (a),

91 51 96 34 (m)

Vil du vite mer om LMI? Sjekkwww.lmi.no