Off label-bruk satt i system

Publisert 10. juli 2018

Fagdirektørene ved de regionale helseforetakene har besluttet at rituksimab kan brukes off label til behandling av MS på gruppenivå.

LMI mener denne beslutningen er problematisk og strider mot politikk etablert i legemiddelmeldingen og mot de prioriteringsreglene helsevesenet er satt til å styre etter.

Beslutningen fra fagdirektørene

Brev fra LMI til fagdirektørene