Høydepunkter fra statsbudsjettet

I dag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Her kan du lese høydepunkter og LMIs reaksjoner.

Publisert 7. oktober 2019

LMI er glad for at det bevilges mer penger til persontilpasset medisin, e-helse og til Legemiddelverkets arbeid med legemiddelmangel. Men LMI er skuffet over at regjeringen ikke prioriterer refusjon av to legemidler som for første gang overstiger fullmaktsgrensen.

– Verken migrenemedisin eller kolesterolsenkende medisin bevilges refusjon i regjeringens budsjett. Det er første gang den nye fullmaktsgrensen overstiges, og vi er skuffet over at ingen av de to gruppene har funnet plass i statsbudsjettet. Dette samsvarer ikke med regjeringens mål om at pasienter skal ha raskere tilgang til legemidler. Vi er også skuffet over at et voksenvaksinasjonsprogram er ikke omtalt i budsjettet. LMI hadde håpet at det kunne komme inn nå, da det er på høy tid å få på plass, sier administrerende direktør i LMI, Karita Bekkemellem.

Monica Larsen, seniorrådgiver i LMI, er glad for at regjeringen foreslår ytterligere 4,4 millioner kroner til å følge opp tiltak i Nasjonal strategi for persontilpasset medisin, og for endringen i SkatteFUNN-ordningen som medfører økning i timesatsen for egenutført FoU-arbeid.

– SkatteFUNN er et av de viktigste virkemidlene for helseindustrien. En økning av timesatsen er svært viktig, og et tiltak LMI har etterspurt lenge. Vi skulle gjerne sett at den øvre grensen for fradagsgrunnlaget ble holdt på 50 millioner dersom prosjektet var i samarbeid med en forskningsinstitusjon. Mange kostbare legemiddelprosjekter er nettopp av denne karakter, og disse vil nå få en lavere fradragsgrense i forhold til før, sier Larsen.

Statsbudsjettet 2020

Statsbudsjettet i helse og næring – fra A-Å (saken oppdateres)

Bioteknologirådet

Regjeringen foreslår fem millioner kroner for å flytte Bioteknologirådet til Bergen.

Digitalisering

Regjeringen foreslår å bevilge 707 millioner kroner til IKT- og digitaliseringstiltak på flere departementers fagområder.

Regjeringen foreslår en tilsagnsramme på 187,9 millioner kroner til medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter. Dette vil bidra til at flere lønnsomme og innovative prosjekter blir gjennomført og at digitaliseringstempoet i offentlig sektor øker.

Finansieringsansvar

Det foreslår at de regionale helseforetakene får overført finansieringsansvaret fra Folketrygden for følgende legemiddelgrupper: legemidler til behandling av komplikasjoner ved nyresvikt, legemidler brukt i forbindelse med transplantasjoner og legmidler innnefor terapiområdene ALS, jernoverskudd, Cushings syndrom og immunglobuliner.

Forskning – fremragende fagmiljøer

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til forskertalenter for fagmiljøer av fremragende kvalitet med 30 millioner kroner. I tillegg øker regjeringen bevilgningen til Kavliinstituttet for nevrovitenskap med 12 millioner kroner. Dette vil gi en økt bevilgning på til sammen 42 millioner kroner til målet om flere fagmiljøer av fremragende kvalitet i langtidsplanen for forskning og høyrere utdanning.

Forskning – langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Regjeringen foreslår å følge opp de overordnede målene og de langsiktige prioriteringene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning med 585 millioner kroner i økte bevilgninger i 2020.

Regjeringen foreslår å følge opp de tre opptrappingsplanene under langtidsplanen ved å øke bevilgningene med:

  • Teknologiløft: 198 millioner kroner
  • FoU for fornyelse og omstilling i næringslivet: 62 millioner kroner
  • Kvalitet i høyere utdanning: 55 millioner kroner

Forskning – Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen foreslår å videreføre satsingen på næringsrettet forskning gjennom Norges forskningsråd, og prioriterer støtte til næringslivets egne FoU-prosjekter som regjeringen foreslår at skal øke med 10 millioner kroner. Regjeringen vil også prioritere basisbevilgningen til de teknisk-industrielle instituttene og foreslår å øke bevilgningen med 20 millioner kroner.

Forskning og utvikling

De foreslåtte bevilgningene til Forskning og utvikling (FoU) i statsbudsjettet er anslått å øke med om lag 0,8 milliarder kroner til 38,9 milliarder kroner. Dette er forventet å utgjør 1,03 prosent av BNP i 2020. FoU i statsbudsjettet, inkludert Skattefunnordningen, er beregnet til å utgjøre 43,2 milliarder kroner – 1,14 prosent av anslaget for BNP i 2020.

Helse og omsorg 21-strategien

Regjeringen gir en status for Helse- og omsorg 21-strategien

Helseanalyseplattformen

Regjeringen foreslår ytterligere 131 millioner kroner for å realisere en nasjonal helseanalyseplattform. Norge har omfattende og verdifulle helsedata som er bygget opp over lang tid. Regjeringen ønsker å gjøre disse lettere tilgjengelig for forskere og andre som har behov for å analysere helsedata. Helseanalyseplattformen vil kutte ned på unødvendig byråkrati og tidstyver.

Innovasjonslån, landsdekkende – økt låneramme

Regjeringen foreslår å øke lånerammen for landsdekkende innovasjonslån med 200 millioner kroner, til totalt 1,4 milliarder kroner. Lånerammen er økt med 900 millioner kroner siden 2013. Ved å gi lån framfor tilskudd, vil Innovasjon Norge kunne bidra til å finansiere et større antall innovative prosjekter, og mobilisere mer privat kapital.

Kolesterol

Regjeringen har ikke funnet å kunne prioritere refusjon av det kolesterolsenkende legemidlet Repatha (evolokumab) i statsbudsjettet for 2020.

Legemiddelleverandøravgift

Legemiddelleverandøravgiften forblir uendret på 1 % av omsetningen i 2020. Denne avgiften ble økt fra 0,7 % i 2018 og medfører økt kostnad for legemiddelprodusenter å ha legemidler på markedet i Norge.

Legemiddelmangel

Det foreslås 4 mill. kroner til å videreføre tilleggsbevilgning i 2019 til Legemiddelverkets arbeid med legemiddelmangel

Leve hele livet – økt kompetanse, kontinuitet og aktivitet

Regjeringen foreslår 23 millioner kroner til et nytt tilskudd med mål om å utvikle gode løsninger for å forbedre kvaliteten, kompetansen og kontinuiteten i omsorgstjenestene. Dette er i tråd med hovedområdene i Leve hele livet.

Medisinsk utstyr

Regjeringen foreslår tre millioner kroner for å styrke Statens legemiddelverks arbeid på området medisinsk utstyr. Dette innebærer blant annet økte tilsynsoppgaver.

Migrenelegemidler

Regjeringen har ikke funnet å kunne prioritere refusjon av det nye migrenelegmiddelet erenumab (Aimovig). Legemiddelverket og Sykehusinnkjøp skal forhandle prisen på legemidler mot migrene med mål om at de kan tilbys norske pasienter.

Modernisering av folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren

Regjeringen foreslår ytterligere 20 millioner kroner til modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren, til sammen 80 millioner kroner i 2020. Moderniseringen gjør at nyfødte kan få fødselsnummer raskere og innmelding av dødsfall vil være mer effektivt. Tiltaket vil også gi økt datakvalitet og tilgjengelighet til folkeregisteropplysninger i helse- og omsorgssektoren.

Nasjonale e‑helseløsninger og helsenettet

Regjeringen foreslår til sammen 138 millioner kroner for å styrke forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger og helsenettet. Målet er at tjenestene skal brukes mer og at nasjonale e-helseløsninger skal bli mer driftssikre.

Det etableres en ny finansieringsmodell der kommuner og regionale helseforetak fremover skal finansiere veksten i kostnader til forvaltning og drift av de nasjonale e-helseløsningene som kjernejournal og e-resept.

Opsjonsskatteordningen for små oppstartselskap

Regjeringen vil gjøre det mer attraktivt for små oppstartsselskap å benytte opsjoner for å tiltrekke seg og beholde nøkkelpersoner i virksomheten.

Særreglene for opsjonsbeskatning i små oppstartsselskap utvides derfor slik at selskapet kan ha inntil 12 ansatte, og hver ansatt kan tildeles en opsjonsfordel på 1 millioner kroner per ansettelsesforhold.

Persontilpasset medisin

Regjeringen foreslår ytterligere 4,4 millioner kroner til å følge opp tiltak i Nasjonal strategi for persontilpasset medisin, med en samlet bevilgning på om lag 30 millioner kroner i 2020.

Skattefunn

Regjeringen foreslår endringer i Skattefunn-ordningen.

Det har vært et klart ønske fra næringslivet om å øke den maksimale timesatsen for egenutført FoU-arbeid. Regjeringen imøtekommer dette ønsket og foreslår å øke timesatsen fra 600 til 700 kroner.

Regjeringen foreslår også andre endringer, blant annet en felles øvre grense for fradragsgrunnlaget på 25 millioner kroner både for egenutført og innkjøpt FoU. Videre foreslås det en felles fradragssats på 19 prosent uavhengig av bedriftsstørrelse.

Sykehusøkonomi

Regjeringen foreslår å øke vekstrammen til sykehusene i 2020 med 1 582 millioner kroner sammenliknet med saldert budsjett for 2019. Det legger til rette for å øke pasientbehandlingen (aktivitetsvekst) med om lag 1,5 prosent i 2020. Befolkningsutviklingen tilsier en aktivitetsvekst på om lag 1,3 prosent i 2020.

Sykehusinvesteringer

Regjeringen foreslår en samlet låneramme på 29,1 milliarder til Nye Oslo universitetssykehus, med en lånebevilgning i 2020 på 100 millioner kroner. I tillegg foreslår regjeringen å utvide lånerammen til nytt sykehus i Stavanger med 60 millioner kroner knyttet til universitetsarealer for Universitetet i Stavanger. Den første delen av lånet gis i 2020 og er på 30 millioner kroner.

Tarmscreening

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til nasjonalt screeningprogram for tarmkreft med 24,7 millioner kroner i 2020. Det blir en samlet bevilgning på om lag 97 millioner kroner.

Vaksiner

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til vaksiner med 44 millioner som en følge av nye vaksineavtaler. Til tross for grundig utredning om vaksinasjonsprogram til voksne har regjeringen valgt å ikke bevilge penger til å påbegynne et slikt program.