Beslutningsforum åpner for nye pris- og betalingsløsninger

Fra i dag åpner Beslutningsforum endelig opp for å ta i bruk nye pris- og betalingsløsninger. Det gir håp om at flere pasienter får tilgang til nye legemidler.

Publisert 23. juni 2020
FORNØYD: Line Walen, seniorrådgiver i LMI.

– Dette er en god nyhet for norske pasienter! Det har lenge vært et mål for bransjen og LMI at det skal åpnes for slike muligheter, og vi har i flere år jobbet for å få myndighetene med på dette. Ett av hindrene for tilgang til nye legemidler er at myndighetene som regel bare aksepterer flate rabatter. Det har vært en svært vanskelig sak å drive fremover da Beslutningsforum lenge har vært fastlåst i å kun å akseptere denne løsningen. Men nå må vi kunne si at målet langt på vei er nådd. Da gjenstår det å følge opp at mulighetene blir reelle ved at legemiddelselskapene kan få gjennomslag for aktuelle avtaler, slik at flere pasientgrupper kan få tilgang til nye legemidler. LMIs Helseøkonomiske utvalg vil følge opp saken videre, sier Line Walen, seniorrådgiver i LMI.

Beslutningen som ble tatt i Beslutningsforum i går, 22. juni, lyder som følger:

1. Innkjøpsavtaler som de regionale helseforetakene inngår som følge av en beslutning i Beslutningsforum skal som hovedregel baseres på flat rabatt, men det etableres et rammeverk for unntaksvis bruk av alternative prisavtaler.

2. Sykehusinnkjøp HF kan etter forhåndsgodkjenning av fagdirektørene i RHF-ene ta initiativ til å utarbeide enkle avtaleforslag, slik som pris-volum-modeller. Avtaler som kan være mer kompliserte å håndtere, f.eks. registrering av behandling eller etablering av start- og stoppkriterier for behandling må forhåndsgodkjennes av Beslutningsforum for nye metoder før Sykehusinnkjøp kan igangsette forhandlinger.

3. Beslutningsforum for nye metoder gir sin tilslutning til rammeverk for alternative prisavtaler, gitt endringen om at alternative prisavtaler skal forhåndsgodkjennes før de bringes inn i forhandlingene.

4. Rammeverket trer i kraft fra 23. juni 2020.

LMIs Helseøkonomiutvalg i Markedstilgangsutvalget og har jobbet lenge og grundig med å få Beslutningsforum til å gå med på nye pris- og betalingsløsninger. Helseøkonomiutvalget har utarbeidet et skriv der det som nå er besluttet, blir etterspurt.

– Legemiddelindustrien (LMI) ønsker at flere pris- og betalingsløsninger kan tas i bruk for bedre å balansere usikkerheten som forhandlingspartene opplever. Nye løsninger er avgjørende for å imøtekomme en legemiddelutvikling som fremover vil være preget av presisjonsmedisin, raskere regulatorisk godkjenning med tilhørende økt usikkerhet i beslutningsgrunnlaget, og en økende tendens til at legemidler blir godkjent for flere indikasjoner med varierende helseøkonomisk verdi. Nye betalingsmodeller vil bidra til at man lettere når det politiske målet om rask tilgang til nye legemidler. Det finnes en rekke løsninger som ivaretar kravet til kostnadseffektivitet, samtidig som risikoen fordeles best mulig mellom forhandlingspartene – altså myndighetene og leverandørene. Om alternative løsninger aksepteres, vil flere pasienter få tilgang til ny behandling, og samfunnet vil dra nytte av flere kostnadseffektive legemidler, skriver utvalget.

Det er en viktig forutsetning for resultatbasert prising at man har tilgang til nødvendig helsedata. I Norge har vi allerede gode helseregistre og LMI ønsker å bidra til at infrastruktur og tilgang til helsedata forbedres slik at man enda bedre kan tilrettelegge for resultatbaserte avtaler i fremtiden.

Les også:

LMIs policydokument og Nye pris- og betalingsløsninger

Pasienttilgangsavtaler i Norge

Satt ut av helseministerens nedsabling