Regjeringen styrker offentlig-privat forskningssamarbeid

Regjeringen tildeler 200 millioner kroner gjennom Forskningsrådet til et nytt senter for nukleær forskning, som skal åpne for tettere samarbeid med industrien.

Publisert 24. mars 2023

Farmasøytisk Institutt er med i senteret og vil utlyse to fast vitenskapelige stillinger som vil være tilknyttet senteret som del av sitt arbeide innen hhv legemiddelkjemi og galenisk farmasi.

— Det er veldig gledelig at farmasøytisk institutt er med i denne satsingen og får mulighet til å styrke miljøet på industriell farmasi. Dette er viktig for samarbeidet med legemiddelprodusentene i Norge og for utdanning av kompetanse som vi vil trenge i årene som kommer, sier LMIs seniorrådgiver, Monica Larsen.

Tildelingen er en del av en satsing innen industrifarmasi, hvor instituttet åpner opp for tettere samarbeid med industrien for å styrke det farmasøytiske miljøet og kompetansen innenfor forskning og undervisning i Norge.

Det farmasøytiske miljøet er begrenset og delvis spesialisert slik at et samarbeid vil styrke mulighetene for å løfte kompetansen i kvalitet og omfang.

Les mer her:

https://www.titan.uio.no/naturvitenskap/2023/uio-satser-tungt-pa-kjerneforskning.html

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/200-millioner-til-nasjonalt-senter-for-nuklear-forskning/id2967760/

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2023/200-millioner-til-nasjonalt-senter-for-nuklear-forskning/