LMI har sendt innspill til arbeidet med prioriteringsmeldingen

LMI har sendt et overordnet innspill til Helse- og omsorgsdepartementet i det videre arbeidet med ny prioriteringsmelding. Les innspillet her.

Publisert 8. mai 2023

Ny prioriteringsmelding, som det er meldt at kommer i 2024, er et prioritert område for utvalget for Tilgjengeliggjøring i LMI, og det arbeides med flere konkrete innspill til LMIs prioriterte temaer.

I innspillet til ny prioriteringsmelding skriver LMI blant annet:

LMI er kjent med at det skal nedsettes tre ekspertgrupper som skal se nærmere på gevinster og ressursbruk, individ versus gruppe samt etterprøvbarhet og åpenhet. Det er positivt at regjeringen ønsker å nedsette egne ekspertgrupper, men LMI mener fortsatt at det er et behov for å løfte problemstillingene inn i en NOU. Bakgrunnen for dette er at et bredt sammensatt utvalg kan bedre vurdere helheten og se problemstillingene i sammenheng. Ekspertgruppene som det nå legges opp til kan fort bli siloorientert og fokusert på begrensede tema innenfor kun legemiddelområdet. Det er viktig at ny prioriteringsmelding må gjelde for hele helsetjenesten, og temaene som skal vurderes bør også reflektere dette.

Ved etablering av ekspertgrupper er det viktig at industrien inviteres inn i de ulike gruppene. Dette på bakgrunn av at industrien sitter med viktig kompetanse, konkrete erfaringer med hvordan prioriteringskriteriene operasjonaliseres og slår ut på legemiddelområdet. Videre har vi også innsikt i fremtidens legemiddelutvikling og hvordan dette kan påvirke helsetjenesten. Leverandørene har også verdifull innsikt i hvordan prioriteringer på legemiddelområdet gjøres i andre land, som det kan være nyttig å innhente erfaring og kunnskap fra.

Fremtiden er vanskelig å forutse, derfor er det behov for å sikre en ny prioriteringsmelding som gir et pragmatisk handlingsrom og er i tråd med den medisinske utviklingen.

LMI spiller også inn:

  • Behovet for en bred og åpen debatt om ny prioriteringsmelding
  • At det bør etterstrebes å sørge for konsistens både innad i helsesektoren og mellom sektorer når det gjelder rammeverk og metodikk for prioritering
  • At nytt kunnskapsgrunnlag må sørge for en utvikling i prioriteringspraksis
  • Viktigheten av å legge til rette for investeringer i ny teknologi og behandlinger som kan redusere belastningen i både primær- og spesialisthelsetjenesten
  • At det i arbeidet med meldingen vurderes blant annet hvordan det kan legges til rette for at økt usikkerhet som følge av den medisinskfaglige utviklingen innen persontilpasset medisin kan håndteres på en god måte, at bruk av helsedata/registerdata aksepteres som en vel så viktig kilde til verdifull informasjon inn i både metodevurderingsprosessene og i midlertidige oppfølgingsavtaler

Les hele innspillet her.