Bred enighet om at alternative prisavtaler er en god løsning 

- Alternative prisavtaler en god løsning for å sikre at pasientene kan få raskere tilgang. Det sa Karoline Knutsen, seniorrådgiver i LMI, under DM Arena om alternative prisavtaler.

Publisert 21. mai 2024
Eline Aas, UiO, Jan Frich, Diakonhjemmet Sykehus, Audun Ohna, Roche, Einar Andreassen, Direktoratet for medisinske produkter, Anne Marthe Ringerud, Sykehusinnkjøp og Karoline Knutsen, LMI

Det tar lang tid før nye legemidler blir tilgjengelig for norske pasienter. Knutsen la vekt på at fellesnevneren for legemidlene med lang saksbehandlingstid er usikkerhet, og at alternative prisavtaler er en god løsning for å håndtere denne usikkerheten og dele risikoen mellom myndigheter og industrien. 

Knutsen satt i panelet sammen med Eline Aas, UiO, Jan Frich, Diakonhjemmet Sykehus og utvalgsleder for ekspertgruppen om tilgang, Audun Ohna, Roche, Einar Andreassen, Direktoratet for medisinske produkter og Anne Marthe Ringerud, Sykehusinnkjøp. 

Med innovative legemidler og behandlinger følger større usikkerhet – og dermed er det også vanskeligere å bli enighet om effekt og pris. Det var imidlertid bred enighet i panelet om at alternative avtaler er en god løsning for å ta i bruk innovative medisiner. Alle parter, med unntak av Sykehusinnkjøp svarte ja på spørsmålet om alternative avtaler bør brukes mer.  

Ambisjonen er å gi økt tilgang til nye behandlinger 
– Vi opplevde at industrien hadde et ønske om å gi tilgang, og det var det som gjorde at man jobbet ut et rammeverk for alternative prisavtaler i 2020. Ambisjonen var økt tilgang til nye behandlinger. Her må partene finne møteplasser og snakke sammen, for potensialet er ikke tatt ut, sa Jan Frich. 

Roche er et av selskapene som har erfaring med alternative prisavtaler, og Audun Ohna, direktør for pris – og markedstilgang i selskapet, understreket at alternative avtaler er viktig for de pasientgruppene som får tilgang til medisiner de ellers ikke ville fått. 

– Å inngå alternative prisavtaler krever mye ressurser også fra oss i industrien. Nå har vi i Roche gått opp løypa og føler at vi har et godt samarbeid med aktørene og forsøker å ha god dialog. Vi har ikke lykkes med alle forsøkene – og når det strander er det fordi vi har et ulikt syn på forventet verdi, sa Ohna.  

Hva skal til for å komme et steg videre?  
Flere i panelet la vekt på at dialog er nødvendig for å få på plass flere avtaler, og at det er stor interesse blant klinikere og forskere til å bidra nettopp til at dokumentasjon blir hentet inn etter at alternativ prisavtale er inngått.  

Også fra et forskerperspektiv er innhenting av dokumentasjon som en del av en alternativ prisavtale interessant.  

 – Hva man trenger for å følge opp en alternativ prisavtale er spennende å forske mer på. Det kan også si oss noe om hvor lenge vi bør vente på ny info – og om det er verdt det, sa Eline Aas, som la til at hun synes registrenes rolle også er svært interessant å se nærmere på.