Flere gode nyheter for kliniske studier i statsbudsjettet

Publisert 8. oktober 2015

Vil innføre prøverapportering på antall pågående kliniske studier i 2016.

I statsbudsjettet, som ble lagt frem i går, har både kliniske studier og HelseOmsorg21 fått god plass. Det er særlig de offentlig initierte studiene som får plass i budsjettet, men noen av tiltakene vil få betydning også for studier som industrien står bak.

– Det er svært positivt at det skal innføres prøverapportering på antall kliniske studier. Det viser at dette er et fokusområde for regjeringen, og det fører til en bevisstgjøring rundt betydningen av kliniske studier både for pasienter og helsepersonell, sier Katrine Bryne i LMI.I budsjettet står det blant annet at «det tas sikte på å gjennomføre en prøverapportering på antall pågående kliniske studier og antall pasienter som deltar i kliniske studier i 2016. Nasjonal database for kliniske intervensjonsstudier er ventet etablert i 2015 og vil utgjøre datagrunnlaget for en slik prøverapportering.»

Hun er også fornøyd med at budsjettet legger opp til økte bevilgninger til Statens Legemiddelverk og De nasjonale forskningsetiske komiteer i forbindelse med det nye EU direktivet for klinisk utprøvning. Det nye EU-regelverket legger til rette for raskere søknadsbehandling og bedre kommunikasjon mellom landene for multinasjonale kliniske studier. At SLV og REK får økte midler for å kunne gjennomføre dette er veldig bra, sier Bryne.

Hun er også fornøyd med at HelseOmsorg21-strategien har fått plass i budsjettet.

– Det er veldig positivt at det vises til HelseOmsorg21-strategien i statsbudsjettet. Det er både oppført som eget tema, og referert til flere ganger. Det står blant annet at HelseOmsorg21-strategien bør tas hensyn til i forsknings- og innovasjonsarbeidet i de regionale helseforetakene. Det er gledelig, og vi har store forventninger til den kommende handlingsplanen for HO21 som legges frem i november, sier Bryne.