Voksenvaksinasjonsprogram

Norge har et velfungerende barnevaksinasjonsprogram med høy oppslutning, som i dag sparer samfunnet for en stor sykdomsbyrde og behandlingskostnader. Et tilsvarende vaksinasjonsprogram for voksne er noe de fleste er enige om at trengs.

Publisert 14. juli 2022

Men voksenvaksinasjonsprogram for voksne lar likevel vente på seg.

Mange voksne vet ikke hvilke vaksiner som er anbefalt for dem, eller hvilke vaksiner som er tilgjengelige. Dette gjør at samfunnet går glipp av de samlede helsegevinstene en større vaksinasjonsdekning kan gi. Vi har mye kunnskap om viktigheten av vaksinasjon gjennom hele livsløpet – men det er likevel ingen systematisk tilnærming til vaksinasjon av voksne.

Legemiddelmeldingen i 2015 varslet at regjeringen at den ville utrede opprettelsen av et vaksinasjonsprogram for voksne tilsvarende barnevaksinasjonsprogrammet.

Folkehelseinstituttet (FHI) fikk i oppdrag å utrede dette, og i sin konklusjon foreslo FHI å etablere et voksenvaksinasjonsprogram. I 2021 ba Stortinget endelig regjeringen om å utrede hvordan et voksenvaksinasjonsprogram kan gjennomføres,  men dette arbeidet har blitt forsinket som følge av pandemien.

Under et møte LMI arrangerte i 2021, var representanter for FHI, Apotekforeningen, Norsk forening for allmennmedisin, FIRM Forum for forebyggende infeksjonsmedisin og reisemedisin, SV og Arbeiderpartiet overbevist om at et vaksinasjonsprogram ville være innført innen 1. januar 2022. Finansieringen måtte i så fall komme i statsbudsjettet for 2022. Men der var det ingenting, så alle venter fremdeles.

Jø før, jo bedre

Jo før et slik program innføres, jo bedre. Andelen eldre vil øke betydelig i årene som kommer, og dette vil utfordre helsevesenet og bærekraften i samfunnet. Gjennom pandemien har vi erfart at voksne og eldre er spesielt sårbare for infeksjonssykdommer og trenger beskyttelse. Ikke bare mot alvorlig covid-19-sykdom, men også mot andre infeksjonssykdommer som influensa, kikhoste, pneumokokksykdom og helvetesild.

Siden vaksiner forebygger sykdom, vil det redusere presset på helsetjenesten, og dermed frigjøre ressurser til andre viktige helseprioriteringer. I tillegg vil vaksinasjon holde flere i arbeid, samt forebygge infeksjoner som ellers ville trenge antibiotikabehandling – viktig i kampen mot vår tids stille pandemi, antibiotikaresistens.

LMI mener regjeringen bør følge opp Folkehelseinstituttet (FHI) sin anbefaling fra 2018 og implementere et vaksinasjonsprogram for voksne så snart som mulig. Dette kan skje gradvis, og bør inkludere klare anbefalinger for vaksinasjon, informasjonssystemer som når allmenheten (inkludert SMS-påminnelse om vaksinasjon), insentiver for informasjon og administrasjon av vaksiner, samt god tilgjengelighet av vaksinasjon (ta i bruk alle aktører, inkludert apotek). I tillegg bør det legges til rette for god informasjon om vaksinasjonsanbefalinger for vaksiner som ikke er en del av programmet. Et vaksinasjonsprogram for voksne vil bidra til å utjevne forskjeller innen helse ved at flere følger vaksineanbefalingene uavhengig av den enkeltes kunnskap, sosioøkonomiske status eller hvor i landet man bor. Gjennom et vaksinasjonsprogram for voksne står kommunene ansvarlig for å tilby god og likeverdig tilgang til vaksinasjon til hele befolkningen, og kommunene vil få mer forutsigbare rammer for sitt forebyggende arbeid. Et vaksinasjonsprogram for voksne vil forebygge mangelsituasjoner ved å gi forutsigbarhet i leveranser og dermed sikre jevn tilførsel av vaksiner til Norge. Vaksinasjon er god helseberedskap – en vaksinert befolkning gjør samfunnet mer robust i møte med nye helseutfordringer.

Hva mener nordmenn om vaksiner til voksne?

9 av 10 nordmenn mener vaksiner er et viktig tiltak for å forebygge sykdom i Norge, men bare halvparten av oss føler vi har nok kunnskap om tilgjengelige vaksiner for voksne.

Blant annet har bare 9 % hørt om at det finnes en vaksine mot helvetesild.

Det viser en befolkningsundersøkelse Kantar Public har gjort for LMI. 1035 personer i alderen 18-85 år er inkludert.

Undersøkelsen viser at nordmenn har stor tillit til vaksiner anbefalt av myndighetene, og 6 av 10 mener det bør innføres et vaksinasjonsprogram for voksne, tilsvarende det man har for barn.

For flere detaljer om vaksinasjonsprogram for voksne, les posisjonsnotatet til LMIs faggruppe for vaksiner:

Vaksinasjon av voksne