Konseptgodkjenninger

Arrangementer industrien skal støtte eller delta som utstillere på må være konseptgodkjent. Her finner du informasjon, godkjente konsepter og skjema for å søke. Alle søknader må sendes minimum 60 dager før arrangementet er tenkt avholdt.

Publisert 19. mars 2020

Hvorfor søke om konseptgodkjenning?

Hensikten med søknad om konseptgodkjenning er å påse at arrangementer i regi av en norsk helsepersonellforening, hvor medlemsfirma er invitert til å delta som sponsor, er i henhold til LMIs regler om hensiktsmessig samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri.

Det stilles store krav til samhandlingen mellom helsepersonell og legemiddelindustri i Norge. Detaljerte regler styrer og begrenser hvordan LMIs medlemsfirma kan interagere med helsepersonell. LMIs bransjeregler er den norske legemiddelbransjens eget regelverk. Disse reglene kan leses i sin helhet her på reklameregler.no. Reglene bygger på europeiske regelverk og er utformet i samsvar med gjeldene lover og forskrifter. Reglene for samhandling bygger også på avtaler mellom LMI og de regionale helseforetakene, Den Norske Legeforening, Norsk Sykepleierforbund og Norges Farmaceutiske Forening.

Det stilles strenge vilkår for finansiering av arrangementer som arrangeres av norske helsepersonellforeninger i Norge. En helsepersonellforening defineres her som en ikke-kommersiell sammenslutning av helsepersonell som har en felles interesse, sak eller fagområde de ønsker å fremme. Et medlemsfirma kan være med å finansiere arrangement som arrangeres av en norsk helsepersonellforening i Norge bare dersom arrangementet på forhånd er konseptgodkjent av Rådets sekretariat.

Hva må med i søknaden om konseptgodkjenning?

I linken over blir du veiledet igjennom den elektroniske søknaden. I tillegg til den elektroniske søknaden, må det legges ved program for arrangementet og invitasjonen som sendes industrien.

For å behandle søknaden behøver vi et tilnærmet endelig program. Det er som regel ikke nødvendig å sende inn eksternt budsjett i tillegg til budsjettet som fylles inn i skjemaet.

Kan man søke for internasjonale kongresser i Norge?

Nei, i utgangspunktet ikke. Ved særlig store arrangementer, enten arrangert av norske helsepersonellforeninger eller utenlandske helsepersonellforeninger, der deltakere på arrangementet kommer fra flere enn 5 land, kan søknaden vurderes av EFPIA. Dersom det er vurdert av EFPIA skal det ikke i tillegg søkes konseptgodkjenning. Ved arrangementer i regi av utenlandsk helsepersonellforening, der arrangementet ikke faller innunder vurdering av EFPIA (altså ikke særlig stort), må medlemsfirmaer i LMI selv vurdere hvorvidt de kan delta som sponsorer eller ikke.

Hva skal godkjennes av EFPIA?

Store internasjonale kongresser skal godkjennes av European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) i deres e4ethics vurdering. Man har ikke funnet det hensiktsmessig å lage en spesiell norsk godkjenningsorden for denne typen arrangementer. Store internasjonale kongresser defineres som kongresser der deltaker består av minimum 5 land. Alle kongresser godkjennes ikke, men de som er godkjennes finnes på EFPIA’s nettsider. Informasjon om EFPIAs e4ethics og søknadsprosessen ved internasjonale kongresser kan finnes her.

I slike tilfeller gis det ingen veiledning om arrangementet fra LMI. Det er opp til firmaene å vurdere om reglene er oppfylt på bakgrunn av EFPIAs vilkår, samt nasjonale bestemmelser.

Det skal ikke søkes om konseptgodkjenning dersom arrangementet er sendt inn til en vurdering av EFPIA.

Hvem kan søke?

Kun norske helsepersonellforeninger kan søke om konseptgodkjenning. Foreningen må være registrert i Enhetsregisteret. Organisasjonsnummer må oppgis i søknadsskjemaet og søknad kan kun gjennomføres dersom organisasjonen er registret som en helsepersonellforening.

Utenlandske helsepersonellforeninger kan ikke søke.

Hvor lang er behandlingstiden?

Rådets sekretariat behandler konseptgodkjenninger 1 gang i uken. Estimert behandlingstid er ca 4 uker. Saksbehandlingstiden forlenges ved stor pågang, mangelfull søknad eller innhold i søknad som ikke er i samsvar med våre regler.

Hva slags tilbakemelding kan man forvente fra Rådets sekretariat?

Godkjente søknader vil få tilsendt svar til avsenders e-post. Innvilget vedtak, samt program for arrangementet legges ut på LMIs interne nettsider; tilgjengelig for våre medlemmer.

Arrangør er pålagt å orientere sekretariatet om endringer i arrangementet. Dersom endringene ikke samsvarer med LMIs Bransjeregler kan innvilgelsen trekkes.

Søknader som er mangelfulle eller ikke i samsvar med LMIs bransjeregler vil få en tilbakemelding på dette. Avslag skal begrunnes. Det er opp til arrangør å vurdere om de ønsker å gjøre de nødvendige endringer for å få konseptgodkjent sitt arrangementet. Arrangør må i tilfelle sende inn søknaden på nytt. De nødvendige endringene skal dokumenteres i den nye søknaden.

Se våre bransjeregler her.

Hvilke arrangementer støttes?

Dekning av utgifter til arrangementer, eller sponsorvirksomhet knyttet til arrangementer i regi av helsepersonell skal kun skje til arrangementer som på forhånd er konseptgodkjent av sekretariatet i Rådet.

Typiske arrangementer som faller inn under ordningen er vårmøter, høstmøter, vintermøter, årsmøter osv, som arrangeres av legeforeninger og spesialistforeninger, og der industrien er sponsorer og/eller utstillere.

Alle arrangementer som finner sted etter 1. januar 2011 må være konseptgodkjent for at industrien skal kunne støtte arrangementet og/eller delta som utstillere. Ved godkjenning sendes invitasjon og papirer automatisk til samtlige medlemmer av LMI.

Arrangementer som arrangeres av offentlige sykehus/helseforetak støttes ikke.