Flere gode nyheter for forskning og innovasjon i statsbudsjettet

Publisert 7. oktober 2015

Mange av tiltakene er svært relevante for LMIs medlemmer.

Regjeringen har videreført en rekke tiltak som skal styrke konkurransekraften og omstillingsprosessen til næringslivet. I statsbudsjettet er det flere tiltak for helse og omsorgssektoren som økes. Mange av dem er relevante for LMIs medlemmer:

Skattefunn utvides: Det foreslås å heve beløpsgrensen for fradraget til egenutført FoU fra 15 til 20 millioner kroner, og grensen for innkjøpt FoU fra 33 til 40 millioner kroner. Summen av egenutført og innkjøpt FoU kan etter forslaget ikke overstige 40 millioner kroner.

FORNY2020: Økes med 75 millioner fra Nærings- og fiskeridepartementet + 15 millioner fra Kunnskapsdepartementet.

BIA: Økes med 100 millioner.

Marin forskning: Styrkes med 15 millioner

Pre-såkornfond: Tilskudd på 100 millioner

Såkornfond: 4,4 millioner i administrasjonsstøtte til eksisterende fond.

IFU/OFU: 296,1 millioner

Landsdekkende etablert tilskudd: 150 millioner, hvorav 100 millioner inngår i tiltakspakke for økt sysselsetting

Muliggjørende teknologier (IKT, Biotek og Nanotek): 30 millioner fra Kunnskapsdepartementet og 10 millioner fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Investinor: Ingen nye føringer – vil evalueres og Regjeringen vil komme med forslag for Stortinget i 2016.

– Fornøyd
Monica Larsen i LMI arbeider med rammebetingelser for forskning og utvikling samt næringsutvikling på legemiddelområdet. Hun er svært fornøyd med mange av tiltakene i budsjettet.

Hun er også fornøyd med at kommersialiseringsvirkemidlet FORNY2020 økes med 90 millioner kroner.- Etter å ha styrket Skattefunn-ordningen betydelig i 2015, har regjeringen nå styrket ordningen ytterligere for 2016. I tillegg er det viktige BIA-programmet – som ble styrket med 70 millioner i fjor – styrket med ytterligere 100 millioner i år. Det er svært gledelig, og det vil føre til at små bedrifter får en risikoavlastning, slik at de også kan hente inn mer privat kapital, sier Larsen.

– HelseOmsorg21-strategien har pekt på viktigheten av kommersialisering av forskning og selskapsetablering, og økningen av virkemidler som FORNY2020 og pre-såkornfond er tiltak i statsbudsjettet som støtter opp under strategien, sier Larsen.

– Det er svært gledelig at regjeringen følger opp HO21-strategien allerede nå – før handlingsplanen for strategien foreligger, sier hun.

– Flere insentiver
Forskning og utviklingskontrakter (IFU/OFU) er et stort og viktig virkemiddel i Innovasjon Norge. De blir tilført nesten 300 millioner kroner i år, og i statsbudsjettet presiseres det at helse-, omsorg- og pleiesektoren skal styrkes.

– Dette er gledelige signaler, og LMI forventer nå at store innovasjonsprosjekter kan gjennomføres i samarbeid med helseforetakene gjennom denne ordningen. Dette forutsetter imidlertid en mindre tilpasning av virkemiddelet, slik at helseforetakene evner å delta som kontraktspartner i slike prosjekter, sier Larsen.

Hun er også fornøyd med at det har kommet prioriterte tiltak for å øke norsk deltakelse i internasjonalt forskningssamarbeid.

– Det er spesielt viktig for en forskningstung legemiddelindustri, som samarbeider på en global arena, sier Larsen.

Selv om Larsen er fornøyd med at mange av virkemidlene får økte midler i statsbudsjettet, skulle hun ønske at det også var noen konkrete tiltak for å få ytterligere fart på omstillingen til ny industri som er viktig for Norge – som helseindustrien.

– Å senke selskapsskatten og heve bunnfradraget i formueskatten kan være viktige tiltak, men de fører ikke nødvendigvis automatisk til økt privat investering i helseindustri eller annet kunnskapsbasert næringsliv i Norge. Jeg skulle ønske budsjettet inneholdt flere direkte insentiver for å styrke privat kapitaltilgang i sektoren, og at de offentlige fondene, som Argentum og Investinor, hadde blitt brukt mer aktivt for å nå dette målet, sier hun.