FoU-undersøkelsen 2017 er klar

Publisert 30. juni 2017

Om lag 4500 norske pasienter deltok i kliniske studier gjennomført av LMIs medlemmer i fjor.

Hvert år gjennomfører LMI en undersøkelse om forskning og utvikling (FoU) i våre medlemsselskaper. Nå er årets rapport klar og denne viser tallene for selskapenes FoU-aktivitet for 2016.

Se hele FoU-undersøkelsen.

Forside av FoU-rapporten 2017Rapporten viser blant annet utviklingen i antall kliniske studier i Norge. Kliniske studier handler om å dokumentere effekt og sikkerhet av nye behandlingsmetoder. Noen av fordelene med kliniske studier at Norges forskningsposisjon innenfor helse styrkes, vi får flere kunnskapsbaserte arbeidsplasser og norske pasienter får tilgang til nye behandlingsmetoder.

Flere kliniske studier
Etter flere år med nedgang i antall kliniske studier i Norge – og i resten av Europa, ser det nå ut til å snu. Av de 48 selskapene som besvarte FoU-undersøkelsen hadde hele 19 pågående studier i Norge i fjor og fem hadde studier i utlandet. 13 selskaper søkte Statens Legemiddelverk om nye studier i 2016.

– Totalt mottok Legemiddelverket 142 søknader om legemiddelutprøving i fjor mot 129 i 2015, og det pågikk 187 studier i Norge i fjor. Det er en gledelig utvikling, og vi er veldig glade for at medlemsselskapene våre jobber hardt opp mot hovedkontorene for å få studier til Norge. Det er bra både for det norske helsevesenet og for norske pasienter, sier Katrine Bryne, seniorrådgiver i LMI.

De fleste studiene som ble meldt til Legemiddelverket var fase tre studier, og industrien meldte i tillegg 19 observasjonsstudier til de Regionale etiske komiteene i fjor.

Færre pasienter i studier
Fra 2010 til 2016 viser undersøkelsen en nedgang på 53 prosent i antall pasienter i kliniske studier. Mens 9500 personer deltok i 2010 var det 4500 i 2016.

– Det er flere grunner til denne nedgangen, blant annet at det har vært en nedgang i antall studier i samme periode. Men det er også endringer i design av kliniske studier ettersom utviklingen går mot mer persontilpasset medisin der hver behandlingsmetode er målrettet mot en selektert undergruppe av pasienter, sier Bryne.

Selv om det var færre pasienter i studiene økte de totale FoU-investeringene fra industrien i fjor. Hele 1193 millioner norske kroner ble investert i Norge i blant annet kjemisk-farmasøytisk utvikling, prekliniske prosjekter og kliniske studier. I tillegg investerte norske legemiddelselskaper 399 millioner kroner i FoU i utlandet.

Størst på kreft
Onkologi er terapiområdet det investeres desidert mest i: 45 prosent av industriens FoU-investeringer var innenfor kreft og om lag halvparten av alle pågående studier omfatter kreftlegemidler.

– Det er naturlige årsaker til at onkologi er størst. For det første er dette et område der Norge har ekspertise som er svært konkurransedyktig globalt. Vi har forskere og leger som er blant de beste i verden innenfor kreft og da er det naturlig for industrien å bruke den ekspertisen. For det andre er legemiddelindustriens utviklingsportefølje stor innenfor dette terapiområdet, blant annet fordi det er mange udekkede medisinske behov, sier Bryne.