Høringssvar fra LMI

Publisert 10. oktober 2017

Om retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for metodevurderinger.

Bakgrunn

Retningslinjene skal brukes ved utarbeidelse av dokumentasjon til hurtig metodevurderinger av legemidler for beslutninger om offentlig finansiering i hhv. folketrygden og spesialisthelsetjenesten (Nye metoder). Føringer for retningslinjene er gitt i Prioriteringsmeldingen (Meld. St. 34 (2015-2016)) og i Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften som er til høring med frist 14. juli 2017.

De nye retningslinjene er strammet opp i formen for å gjøre kravene som stilles til dokumentasjonen tydeligere. Hensikten er å lette innsendelse av dokumentasjon og begrense behovet for å etterspørre ytterligere dokumentasjon.

Høringen fra Statens legemiddelverk

Høringssvaret fra LMI