Høringssvar fra LMI

Publisert 25. mai 2018

LMI har levert høringssvar til rapport om håndtering av konfidensielle enhetspriser for legemidler LMI kommenterer foreslått rutine for ansatte i helseforetakene.

I høringssvaret til den svært omfattende rapporten fra arbeidsgruppen som har foreslått en rutine for håndtering av konfidensielle avtalepriser, er LMI særlig kritisk til at rutinen legger opp til en for vid distribusjon av konfidensielle priser enn det er grunn til. LMI er enig med arbeidsgruppen i at det er tjenstlig behov som skal være grunnlag for å få tilgang til konfidensielle priser, men LMI mener at arbeidsgruppen åpner for at langt flere enn de som har et faktisk tjenstlig behov vil få tilgang til prisene. Det mener LMI må skjerpes inn.

Rapporten

Høringssvaret fra LMI