Helsenæringsmeldingen svarer til forventningene

I dag la regjeringen endelig frem Norges første stortingsmelding om Helseindustrien. Førsteinntrykket er at den svarer til de store forventningene fra bransjen.

Publisert 5. april 2019

Den etterlengtede Stortingsmeldingen om helsenæringen er nå lansert.
Det var næringsminister Torbjørn Røe Isaksen som presenterte meldingen, som har fått tittelen Helsenæringen — Sammen om verdiskaping og bedre tjenester.

– Vi er jo her fordi dette er en vinnernæring. Allerede i dag er det en næring som vokser, og dette er ett av de mange beina som Norge skal leve av etter oljen, men næringen har også en viktig rolle allerede i dag, sa Røe Isaksen.

En stor dag

LMI-direktør Karita Bekkemellem har bare fått lest hovedpunktene i Helsenæringsmeldingen enda, men sier dagen uansett føles litt som 17. mai og julaften på én gang, siden dagen i dag viser at regjeringen har tatt politisk lederskap for å utvikle den viktige helsenæringen. Dette har LMI har jobbet for siden 2009.

– Vi ser med glede at det i meldingen gis svar på mange av de innspillene vi har gitt. Bedret konkurransekraft for helsenæringen, kultur for samarbeid, og behovet for at Norge skal være en attraktiv samarbeidspartner for helsenæringen ser ut til å være viet stor plass. Vi merker oss også at regjeringen vil videreføre den gode dialogen med helsenæringen som har vært under arbeidet med denne meldingen. Dette gir oss ekstra motivasjon til virkelig å gjøre et dypdykk i dokumentet, og jobbe konstruktivt videre for å realisere det overordnede målet med meldingen, nemlig at vi får en sterk helsenæring i Norge som kan bidra med økt verdiskaping i form av eksportinntekter og arbeidsplasser, og som samtidig bidrar til bedre helsetjeneste og bærekraftige løsninger for samfunnet, sier Bekkemellem.

Også Veronika Barrabes, styreleder i LMI og daglig leder i Novartis, har et godt førsteinntrykk av Helsenæringsmeldingen.

Veronika Barrabes

– Vår næring står klare med produkter og løsninger som vil gi bedre pasientbehandling og gevinster for samfunnet. Det er derfor gledelig at det i stortingsmeldingen anerkjennes at bedre samspill mellom helse og næring er nødvendig for å ta ut denne gevinsten. I det videre arbeidet nå vil vi bidra til å konkretisere tiltakene i stortingsmeldingen for å sikre god kvalitet på helsetjenestene våre – med sterkt bidrag fra næringen, sier Barrabes.

Høydepunkter

Så hva er de strategiske grepene meldingen legger opp til? Her er det overordnede: Bedre kultur og insentiver for samarbeid, lettere tilgang til kliniske testfasiliteter, økt vekst og internasjonalsering, mer kommersialisering, bedre tilgang til helsedata og klarere roller.

 1. Bedre kultur og insentiver for samarbeid
  1. Bedre rolledeling mellom offentlig og private. Bedre ressursbruk der offentlig sektor gjør det de er gode på og outsourcer mer til næringen der de kan levere best
  2. Offentlig sektor skal gjennom tildelingsbrev og oppdragsdokumenter, bidra til å styrke konkurransekraften til næringen
  3. Finansieringssystemer som sikrer innførsel av ny teknologi
 • Generelle rammebetingelser for næringen
  • Se på kapital tilgang og spesielt opsjonsbeskatning i tidlig fase bedrifter
  • Utrede restkapasitet på maskiner og utstyr slik at disse kan komme næringen til gode
  • Gå gjennom instituttsektoren med formål om hvordan denne kan stimulere til økt offentlig-privat samhandling
  • Styrke IN -uteapparat slik at de kan fremme helsenæringen
  • Helhetlig gjennom gang av virkemiddelapparatet pågår- der skal man spesielt se på helheten i virkemidlene og tilpasse diss det lange og komplekse utviklingsløpet til helseindustrien
 • Norge attraktiv samarbeidspartner helsenæringen
  • Økt bruk av innovative offentlige anskaffelser
  • Handlingsplan for kliniske studier
   • En vei inn – partnerskapsmodell
  • Indikatorer for kliniske studier som skal inngå i HF-enes resultatrapportering
  • Indikator for måling av innovasjon i HF
  • Etablere en Helseanalyseplattform for analyse og bruk av helsedata
  • Sikre regulatorisk veiledning gjennom Legemiddelverkets innovasjonskontor
  • Helhetlige virkemidler langs hele utviklingskjeden
 • Bedre betingelser for kommersialisering
  • Innføre insentiver for kommersialisering i universitets- og høgskolesektoren og i HF-ene
  • Kartlegge kompetansebehovet for patent og immaterielle rettigheter
  • Vurdere mer entreprenørskap i utdanningen

Gleder seg til dypdykk

Nærings- og fiskeridepartementet har i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet jobbet med meldingen i to år, og LMI har gitt en rekke innspill – både skriftlige og muntlige – underveis i arbeidet. Seniorrådgiver i LMI, Monica Larsen, har vært aktiv i arbeidet og deltatt i flere høringer, på innspillsmøter og andre møter. Hun har også jobbet tett med NHO Helse, som LMI er en del av. Larsen blir optimistisk av det hun har rukket å lese.

Monica Larsen

– Her ser det ut til å være mye spennende å ta et dypdykk i. I tillegg til det Veronika Barrabes og Karita Bekkemellem allerede har sagt, er det viktig for LMI at vi styrker industrialisering og produksjon. Det er tross alt det som gir arbeidsplasser og eksportinntekter som Norge trenger. Her bidrar vi allerede, men potensialet er mye større. Så vi håper det i meldingen er føringer for virkemidlene som kan bidra til dette. Nå gleder jeg meg til å lese hele meldingen, sier Monica Larsen.

Starter arbeidet allerede i dag

Næringsminister Torbjørn Røe Isaken lovet at denne stortingsmeldingen ikke bare skal bli en bunke papirer som blir liggende i en skuff.

– Vi kommer til å begynne å følge opp disse tiltakene med en gang. Og så må vi selvfølgelig ta forbehold om stortingsbehandling, og det er viktig at dette får en god og grundig behandling i Stortinget. Og så er det viktig for oss at når meldingen legges frem, så er ikke det slutten på prosessen. Det er begynnelsen på prosessen. Dette er strategien, nå skal det gjennomføres. Vi må bygge videre på det gode samarbeidet vi har etablert. Og så er jeg helt enig i at en melding alene ikke er nok. Derfor har vi allerede nå bestemt at til høsten inviterer seminar. Et innspillsmøte. Allerede da tar vi en fot i bakken. Forteller dere hva vi har gjort for å følge opp, og så hører vi på dere, hvordan aktørene vurdere oppfølgingen og tiltakene, og så sørger vi for at dette ikke bare blir en stortingsmelding som er fin å lese i dag, men blir en strategi for å gi oss et bedre helse- og omsorgsvesen, og for å få bygge videre på helsenæringen, sa Røe Isaksen.