Voksenvaksinasjonsprogram skrider sakte frem

Folkehelseinstituttet anbefaler at det innføres et vaksinasjonsprogram for voksne, men Stortinget ber nå om dette må utredes.

Publisert 12. desember 2019

I Legemiddelmeldingen varslet at regjeringen at den ville utrede opprettelsen av et vaksinasjonsprogram for voksne tilsvarende barnevaksinasjonsprogrammet. Folkehelseinstituttet (FHI) fikk i oppdrag å utrede dette, og i sin konklusjon foreslår FHI å etablere et voksenvaksinasjonsprogram som bl.a. Inkluderer

  • Vaksine mot sesonginfluensa
  • Vaksine mot pneumokokksykdom
  • Grunnvaksinasjon til de som mangler det, inkludert vaksiner til flyktninger og asylsøkere (eksempelvis MMR-vaksinasjon)
  • Oppfriskningsvaksinasjon mot difteri, tetanus, kikhoste og polio hvert 10 år.

Forslaget er nå til behandling i Helse- og omsorgsdepartementet, som må vedta programmet og søke Stortingets tilslutning for finansiering. Men 7. oktober 2019 la regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2020, og her er det altså ikke satt av penger til et slik program.

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget omtaler dette i sin innstilling til budsjettet:

«Komiteen merker seg at det i dette budsjettet ikke er lagt opp til et vaksinasjonsprogram for voksne, slik blant annet Folkehelseinstituttet har tatt til orde for. I dag er vaksinasjon til voksne som trenger påfyll, avhengig av enkeltpersoner, og tilbudet framstår fragmentert.»

Flertallet i Helse- og omsorgskomiteen viser i sin innstilling til at det blant annet fortsatt er et mindretall i risikogruppen som blir vaksinert mot sesonginfluensa, selv om det har vært en viss økning.

Mindretallet i komiteen (medlemmer fra opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV) mener det er kritikkverdig at regjeringen etter fire år ikke har fulgt opp sitt eget forslag om å utrede innføring av et vaksinasjonsprogram for voksne, noe Stortinget enstemmig sluttet seg til ved behandling av Legemiddelmeldingen. De fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede innføring av et vaksinasjonsprogram for voksne tilsvarende barnevaksinasjonsprogrammet, slik varslet i Legemiddelmeldingen (Meld. St. 28 (2014–2015)), og komme tilbake til Stortinget på egnet vis innen 1. januar 2021 med forslag til innføring.»

Det er imidlertid merknaden fra komiteens flertall (regjeringspartiene) som blir stående:

«Komiteens flertall mener regjeringen bør vurdere å se på hvordan et vaksinasjonsprogram for voksne kan se ut.«

Inge Johansen,, seniorrådgiver i LMI, sier LMI noterer seg at mindretallet på Stortinget ønsker innføring av voksenvaksinasjonsprogram uten ytterligere utredning, men at flertallet med regjeringspartiene ber om at dette må utredes.

– Det er positivt at det er bred enighet på Stortinget om innføring av voksenvaksinasjonsprogram. Vi er også fornøyde med at flertallet på stortinget støtter at farmasøyterrekvirering for influensavaskiner. Dette vil gjøre det lettere å få tilgang til influensavaksine, da man i dag må få resept på dette fra lege, sier Johansen.