Hvordan kan vi promotere Norge som studieland?

Innovasjon Norge inviterte nylig myndigheter og regionale helseforetak til workshop sammen med Inven2, Melanor og LMI, om hvordan vi sammen kan promotere Norge som et relevant land for uttesting av nye legemidler og medisinsk-teknisk utstyr.

Publisert 20. november 2020

Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet var med som lyttende observatører mens Innovasjon Norge, LMI, Inven2, Melanor og helseforetakene hadde den første av trolig flere workshops.

Håpet er at ved å skape et mer helhetlig materiale som alle kan bruke i sine kanaler og overfor sine kontakter, vil man gi en mer effektiv, samlet og strategisk promotering av Norge som studieland. Det er dette arbeidet som ble initiert i workshopen denne uka. På sikt blir dette en oppgave for nyetablerte NorTrials.

LMI: Hege Edvardsen. Foto: privat

Vi må synliggjøre hvor vi har våre sterke sider og vise frem de miljøene som er spydspissene for kliniske studier i Norge.  Utprøvningsenhetene på sykehusene i Norge konkurrer med andre enheter internasjonalt om å få tildelt studier, og det er derfor viktig at den norske helsesektoren er en attraktiv samarbeidspartner for kliniske studier. Flere utprøvningsenheter er i verdenseliten når det gjelder å tiltrekke seg kliniske studier, mens andre henger noe etter. Det er behov for forbedringer og tiltak som kan styrke Norges posisjon i å bli et attraktivt land for internasjonal klinisk forskning. Håpet er at handlingsplanen for kliniske studier skal adressere en del av dette, og at de rette grepene tas, sier seniorrådgiver i LMI, Hege Edvardsen.

Helseminister Bent Høie kunngjorde tidligere i høst at regjeringen vil forsterke innsatsen for å få flere kliniske studier i Norge, og etablerer NorTrials som skal være et partnerskap mellom næringslivet og sykehusene om kliniske studier. I statsbudsjettet foreslo regjeringen å bevilge 30 millioner til dette. Pengene skal også blant annet brukes til markedsføring av Norge som vertsland for kliniske studier.

– LMI har, sammen med flere, bidratt med innspill til utviklingen av modellen for NorTrials og håper at dette initiativet vil bidra til forbedringer i gjennomføringen av kliniske studier, fra feasibilities til pasientinklusjon, sier Edvardsen.

Men hvordan bør Norge markedsføres? Og hvordan kan vi starte allerede nå? Norge sakker nemlig akterut og taper i kampen om de internasjonale studiene. Noe må gjøres før skaden er uopprettelig.

INVEN2: Siri Kolle. Foto: Inven2

– Workshopen fikk belyst behovet før økt synliggjøring av Norge som utprøvingsland og at dette er ett av flere tiltak som må til for å øke antall industristudier. Vi har utprøvingsmiljø som gjør en veldig god jobb med promotering i dag og lykkes i å tiltrekke seg studier, kreftmiljøet er et godt eksempel. At vi nå samler aktørene og jobber i fellesskap med dette, gjør at vi kan få fremmet flere gode utprøvingsmiljø og fordelene med Norge blir mer synlige. Vi opplever at det er en etterspørsel etter denne typen informasjon i dag, sier Siri Kolle, ansvarlig for kliniske studier i Inven2.

Siv Mørkved fra Helse Midt-Norge presenterte modellen for NorTrials på vegne av RHF’ene og NorCrin. Også hun trakk i sitt innlegg frem at det er viktig å se på alle initiativ som foregår nå i felleskap, og sammen se hvordan vi kan få det beste resultatet.

– Vi må walk the talk

Markedsføring av Norge trengs sårt, sier Catherine Capdeville i Innovasjon Norge, som er prosjektleder for workshopen.

INNOVASJON NORGE: Catherine Capdeville

– Norge er i en situasjon med negativ eksportvekst, og for å komme i balanse igjen må vi doble fastlandseksporten innen 2040 og skape 30 000 nye arbeidsplasser innen 2030. Olje- og gasseksporten er på vei ned, og vi må finne nye eksportvarer. Helsenæringen er et område med høy verdiskaping, og kliniske studier har en høy verdi i seg selv. Industrien betaler i snitt 160 000 kroner til norske sykehus for hver pasient som deltar i en klinisk studie, totalt 2-300 millioner kroner i året, og sykehusene sparer 40 millioner kroner i året på at behandlingen som gis i kliniske studier erstatter standardbehandlingen. Så det utgjør en veldig stor økonomisk gevinst for vår helsetjeneste, samtidig som pasienten får tilgang på ny og innovativ behandling lenge før den kommer på markedet, og helsepersonell blir oppdatert på det siste nye. Vi i Innovasjon Norge ønsker å bruke den visuelle profilen til Brand Norway for å promotere NorTrials og Norge som studieland, slik vi bruker den til å promotere andre norske varer og løsninger. Norge er en av de mest verdifulle merkevarene i verden, i godt selskap med Japan og Sveits. Brand Norway er knyttet til kvalitet, natur, pioneering, stabilt demokrati og ytringsfrihet, og har høy tillit. Det passer veldig bra i forhold til kliniske studier hvor kvalitet, systematisk gjennomføring og fravær av «korrupsjon» er viktig. Vi kan fremme Norge som en pioner innen helseindustrien, og få de internasjonale legemiddelselskapene til å legge studiene sine hit. NorTrials er foreslått opprettet i statsbudsjettet for 2021 og vi må bygge det som en sterk merkevare, men vi må passe på at vi ikke selger et tomt skall. Vi må walk the talk, og vise at vi er konkurransedyktige. Det var poenget med hele workshopen nå; å få klarhet i hva som kreves for å være med i konkurransen, og hvor vi står i forhold til dette, sier Capdeville til LMI.

Bred enighet om økning – venter på handlingsplan

Alle parter, fra regjering og storting til helseforetak, pasient og industri ønsker å øke antall kliniske studier i Norge for å tilgjengeliggjøre utprøvende behandling til norske pasienter. Som en del av dette vil det også rundt årsskiftet bli lagt fram en handlingsplan for kliniske studier som alle venter spent på.

Må promotere oss på det vi er gode på

Det som er viktig når man skal lage promomateriale for Norge er å vite hva legemiddelselskapene og utstyrsleverandørenes hovedkontorer faktisk ser etter, hva de måler de ulike landene på når de skal bestemme hvor de skal legge sine studier, og hva av dette vi er gode på i Norge.

NOVARTIS: Nicolas Vaugelade-Baust. Foto: LMI

– Vi måles på tid, kvalitet og leveranse, forteller Nicolas Vaugelade-Baust, medisinsk sjef i Novartis. – Vi lykkes hvis sykehusene svarer raskt på forespørsler fra vårt hovedkontor om å kjøre studier, hvis kliniske studier blir en integrert del av pasientbehandlingen, og hvis vi bygger en kultur for offentlig-privat samarbeid. Norge som land kan bli en aktuell samarbeidspartner dersom vi har en nasjonal samordning for kliniske studier som er sterk forankret i fagmiljøene og eksisterende styringslinjer på helseforetak og sykehus. Dessverre stoppes vi av og til på målstreken på grunn av manglende kapasitet i sykehusene, mangel på moderne sekvenseringsutstyr, og manglende kapasitet i servicefunksjoner som laboratorier og røntgen. I tillegg til dette ser vi at vi har mistet studier fordi komparator (den behandlingen man sammenligner med, journ.anm.) ikke er tatt i bruk i Norge – noe som peker på viktigheten av en sammenhengende politikk fra innfasing og finansiering av nye legemidler, til rammevilkår for kliniske studier, sa Vaugelade-Baust.

Hege Edvardsen peker på at vi har mange fordeler i Norge også.

– Vi har høy kompetanse, et solid helsevesen, god infrastruktur, unike helsedata og politisk enighet om at vi skal løse de andre utfordringene. Virtuelle eller desentraliserte studier er også et område hvor vi har et stort potensial, med en svært digital kompetent befolkning og et helsevesen som er vant med fjernoppfølging og tilrettelegging av behandling nær pasienten, sier hun.

For utstyrsleverandørene er valg av samarbeidspartner for forskning og utvikling en viktig forretningsbeslutning. Flere faktorer spiller inn, forteller Henriette Ellefsen Jovik, direktør for bransjepolitikk i Melanor, som er bransjeorganisasjonen for medtek og lab.

MELANOR: Henriette Ellefsen Jovik. Foto: Melanor

– Grunnleggende rammevilkår som høy forskningskompetanse, god kapasitet og effektive formelle prosesser er en forutsetning. I tillegg vektlegger utstyrsleverandørene også elementer som toneangivende fagmiljø med gjennomslagskraft, samarbeidsvilje og motivasjon og hvilken praktisk betydning har forskningsresultater i forhold til opptak av utstyret i helsetjenesten. Valget lander til slutt der bedriften får mest igjen for sine investeringer, sier Ellefsen Jovik.

Hun forteller at ny, skjerpet lovgivning for lab- og medisinsk utstyr vil gi økt behov for klinisk utprøvning, dokumentasjon og oppfølging av både nytt og eksisterende utstyr.

– Dette gir nye muligheter på medisinsk utstyrsområde. I Melanor håper vi nå Norge griper muligheten til en kraftfull satsning også i forhold til medisinsk utstyr.

Danmark har klart det – Norge kan også

Danmark er unntaket i Norden – der har de lykkes med å øke antallet kliniske studier, blant annet takket være TrialNation. Danmark er nå et av landene i Europa med flest studier i forhold til antall innbyggere. 

– Det som er unikt for Danmark er at det generelt er en positiv innstilling om samarbeid mellom industri og offentlige aktører, sa direktør i Trial Nation, Marianne Pilgaard på et møte i regi av Novartis, GSK og Inven2tidligere i år.

– Trial Nation utgjør en samlet inngang til kliniske studier, en one stop shop man kan bruke dersom man ikke vet hvem man skal kontakte. Vi kjenner folk og vet hvem vi skal kontakte, og det er det som gjør at vi kan svare tilbake så raskt. Vi går ikke via et system eller en database. Vi har en strømlinjeformet feasability, med mål om å svare innen 5 dager, men gjennomsnittet er 2 dager. Vi jobber med fasiliterende dialoger, har regelmessige møter med våre medlemmer og kontraktselskaper, arrangerer møter med relevante selskaper, deltar på konferanser, har F2F-møter, samarbeider med Invest in Denmark og utenriksdepartementet, og vi har dialogforum med helsemyndigheter og industri. Vi ser nå en positiv vekst på antall kliniske studier. Det er ikke noe som kommer over natten, man må først gjøre seg kjent, vise hva man kan, og at man kan levere.

Hege Edvardsen er sikker på at vi kommer dit i Norge også.

– Vi nærmer oss en one stop shop, og vi har en sterk vilje og en motivasjon for å satse til stede hos alle parter, så med samarbeid og innsats kommer vi til å lykkes, sier Edvardsen.