Inngåelse av historisk offentlig-privat kreftsamarbeid

Avtalen markerer en ny æra i norsk helsetjeneste og skal sikre pasienter tilgang til persontilpasset kreftbehandling. – En milepæl, sier Karita Bekkemellem.

Publisert 21. desember 2020
CONNECT er et unikt partnerskap der alle de sentrale aktørene er samlet for å akselerere innføringen av presisjonsmedisin.

Mer enn 30.000 nordmenn diagnostiseres med kreft hvert år og antall krefttilfeller øker, mer presis behandling vil kunne redde liv. CONNECT er et nytt initiativ med mål å sørge for at presisjonsmedisin når pasientene.

CONNECT er en direkte respons til helseminister Bent Høies ønske om å akselerere implementering av presisjonsmedisin for norske pasienter. Det svarer også helseministerens ønske om mer forskning, og aktivt samarbeid mellom offentlige og private aktører som blant annet sykehus, andre offentlige interessehavere, Kreftforeningen og legemiddelindustrien.

Avtalen er en del av flere initiativ som vil sikre en infrastruktur og samarbeid for diagnostikk, kliniske studier, implementering av avansert presisjonsmedisin og bruk av helsedata til blant annet helseøkonomiske analyser. Dette vil etter hvert vil kunne påvirke hvordan systemet for Nye Metoder tilpasses persontilpasset medisin og behandlinger til små pasientgrupper innen kreftområdet. 

Se ytterligere fakta om de ulike initiativene nederst i saken.

– I CONNECT jobbes det gjennom arbeidsgrupper med ekspert-medlemmer fra offentlige og private aktører som gir en unik mulighet til å bygge på og innlemme ekspertisen fra de forskjellige organisasjonene i helsevesenet. Det kan bli utfordrende, men det er gjennom sånne partnerskap at vi virkelig kan realisere mulighetene med å få persontilpasset medisin til norske pasienter. Persontilpasset medisin gir riktig medisin til riktig pasient og til riktig tid, sier prosjektleder for CONNECT og leder for internasjonal kontakt i Oslo Cancer Cluster, Jutta Heix.

CONNECT er et helt nytt offentlig-privat samarbeid som vil gi alle parter felles muligheter for å adressere utfordringer og prøve nye løsninger

Jutta Heix, OCC

– Presisjonsmedisin forandrer hele helsetjenesten og krever nye typer samarbeid og partnerskap mellom pasienter, klinikere, selskaper, regulatoriske myndigheter og betalere. CONNECT er et helt nytt offentlig-privat samarbeid som vil gi alle parter felles muligheter for å adressere utfordringer og prøve nye løsninger, sier Heix.

Unikt offentlig-privat samarbeid

Administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI), Karita Bekkemellem, mener denne avtalen symboliserer nettopp slike partnerskap som trengs for å istandsette den offentlige helsetjenesten for fremtidens behandlinger.

Karita Bekkemellem i LMI.

– Det unike er at alle aktørene enes om felles mål som gjør at pasienter kan få tilgang til molekylær kreftdiagnostikk og få startet behandling som kan bekjempe akkurat deres unike kreftsykdom. Dette er en milepæl i arbeidet for privat-offentlig samarbeid som vil kunne gange alle aktørene og ikke minst sikre norske pasienter tilgang til banebrytende kreftmedisin, sier Bekkemellem.

Alle medlemmer og interessenter vil kunne ta opp saker som er viktige for dem, da målet er at CONNECT blir en arena som sikrer en bred, balansert og informert debatt.

– Dette er et konkret og viktig løft for offentlig-privat samarbeid på helsefeltet og bygger videre på ambisjonene fra blant annet HelseOmsorg21-rådet. Det er en helt ny måte å jobbe på i Norge og jeg håper det baner vei for flere samarbeidsprosjekter og piloter mellom private og offentlige helseaktører, sier Bekkemellem.

Presisjonsmedisin for fremtiden

Presisjonsmedisin, eller persontilpasset behandling, er en form for kreftbehandling som er tilpasset spesielt den enkelte pasient. Kort fortalt handler dette om å gi riktig medisin til riktig pasient og til riktig tid.

– Forskningsfronten flytter seg stadig fremover, og med moderne teknologi kan leger i dag undersøke detaljerte forandringer i kreftsvulster hos hver enkelt pasient. Det finnes individuelle forandringer i arvestoffet som kan behandles med målrettede behandlinger som er tilpasset hvert enkelt individs behov sier Bjørn Tore Gjertsen, forskningssjef i Helse Bergen.

Samler hele Norge for felles mål

CONNECT er et unikt partnerskap der alle de sentrale aktørene er samlet for å akselerere innføringen av presisjonsmedisin.

Alle seks universitetssykehus i Norge er med som partnere. Over ti ledende legemiddelselskaper har også gått med i initiativet. Som representant for pasientperspektivet er Kreftforeningen sentral.

– Vi har også hatt en god dialog med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket om å delta i CONNECT og bidra med sin kompetanse. Folkehelseinstituttet kommer inn som observatør fra starten, Helsedirektoratet har uttrykt en intensjon om å være med som observatør i CONNECT, sier Kjetil Tasken, leder for Institutt for Kreftforskning ved Oslo Universitetssykehus.

CONNECT handler ikke om penger eller donasjon av legemidler, det er den faglige ekspertisen fra de ulike aktører og instanser som utgjør kompetanseløftet som er essensielt for å sikre innføring av presisjonsmedisin

Lars Petter Strand, Novartis
Lars Petter Strand i Novartis.

– Kultur for offentlig-privat samhandling skapes ikke ved strategiske planer, politiske ambisjoner eller festtaler, kun gjennom handling og adferd som setter en ny standard. CONNECT handler ikke om penger eller donasjon av legemidler, det er den faglige ekspertisen fra de ulike aktører og instanser som utgjør kompetanseløftet som er essensielt for å sikre innføring av presisjonsmedisin. Novartis er glad for å kunne ta del i dette, og det tror jeg gjelder de andre industriaktørene også, sier Lars Petter Strand, Medisinsk Direktør i Novartis. Han har arbeidet tett sammen med representantene fra firmaene Roche, BMS og Merck i arbeidsgruppen for CONNECT.

Karen Marie Ulshagen, Områdedirektør, SLV sier i en kommentar at Legemiddelverket støtter prosjektet og har en intensjon om en nærmere tilknytning dersom det er mulig.

Målet er at CONNECT og de underliggende initiativene sammen kan bidra til å gi pasienter tilgang til medisiner som de ikke ellers ville fått, helsepersonell og forskere får unik erfaring med denne type medisiner og diagnostikk, og helsevesenet vil få data og erfaring fra hvordan presisjonsmedisin fungerer og påvirker måten vi i dag regner helseøkonomi. Gjennom CONNECT skal det etableres en strukturert dialog, kunnskapsutveksling og planlegging for persontilpasset medisin og diagnostikk hvor Oslo Cancer Cluster vil ha den koordinerende rollen.

Fakta om de ulike initiativene innen CONNECT:

InPreD (Infrastructure for Precision Diagnostics) is a national infrastructure for advanced molecular diagnostics that will secure a robust, interactive structure facilitating clinical cancer trials on a national level by providing equal access for patients to advanced diagnostics, state-of-the art competence and technology.

IMPRESS-Norway (Improving public cancer care by implementing Precision medicine in Norway) is a prospective, non-randomized clinical trial evaluating efficacy of commercially available, anti-cancer drugs prescribed for patients with advanced cancer diagnosed with potentially actionable alterations as revealed by standardized molecular diagnostics. IMPRESS-Norway is a nation-wide study and all hospitals with an oncology and / or hematology department will be invited to participate in the study. As of December 2020, 17 Norwegian Hospitals have agreed to join IMPRESs. The study will use a combined umbrella and basket design and a Simon two-stage model of expanding cohorts to follow up potentially effective combinations of biomarker and drug on specific indications. Sampling of biological material will be performed at presentation, during treatment and upon progression. Additional biomarker and translational analyses including whole genome sequencing (WGS) on tumour material and liquid biopsies, identifying mechanisms underlying drug sensitivity versus resistance will be performed.

INSIGHT (Regulatory framework for implementing precision medicine into the Norwegian health care system) will develop an analytic framework for using synthetic control data for evaluating effects of small-scale one-armed clinical trials, as in IMPRESS-Norway. INSIGHT will use the developed control arms and data from IMPRESS-Norway and InPreD to evaluate cost-effectiveness of the PCM-model and suggest new reimbursement scheme that reflects the uncertainty in PCM. Concrete ethical and legal challenges when integrating clinical research as part of standard-of-care e.g. the need for informed consent, access and data sharing, storage of molecular data as part of diagnostic pipeline will also be addressed. Taken together, the project will deliver fundamental knowledge and suggest regulatory changes/models necessary for implementation of PCM.

Oversikt over alle partnerne i CONNECT:

 • Akershus universitetssykehus HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Stavanger HF
 • St. Olavs hospital HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Oslo Universitetssykehus med Kreftregisteret og OUH Comprehensive Cancer Center
 • Folkehelseinstituttet
 • Oslo Cancer Cluster SA
 • Kreftforeningen
 • Legemiddelindustrien
 • Roche Norge AS
 • Bristol-Myers Squibb Norway Ltd NUF
 • Novartis Norge AS
 • Merck AB NUF
 • Takeda AS
 • Amgen AB Norge NUF
 • AstraZeneca AS
 • AbbVie AS
 • Bayer AS
 • PubGene AS
 • Pfizer Norge AS
 • NEC Corporation