– Jeg ønsker mer samarbeid mellom tjenestene og næringslivet

Det sa Bent Høie og fremhevet IMPRESS-studien som eksempel på samarbeid som alle parter er tjent med i årets sykehustale, som ellers var sterkt preget av annerledesåret grunnet Koronapandemien.

Publisert 14. januar 2021
IMPRESSED: Helseminister Bent Høie trakk frem samarbeidsprosjektet IMPRESS som et eksempel på samarbeid som forbedrer helsetjenesten.

– Forskning, innovasjon og samarbeid mellom helsenæringen og dere i sykehusene er høyt prioritert i budsjettet for 2021 og i oppdraget for året. Målet er en helsetjeneste som tilbyr enda bedre og mer tilpasset behandling til den enkelte pasient.

– IMPRESS-studien er et viktig samarbeidsprosjekt med dette målet for øyet. Her skal sykehusene i Norge samarbeide med legemiddelindustrien, for å se om avanserte genetiske undersøkelser av den enkelte kreftsvulsten kan bidra til ny behandling. Her har alle sykehusene muligheten til å være med. I år er det satt av 65 millioner kroner til å etablere moderne avansert genetisk diagnostikk og til nytt utstyr for gensekvensering. Det vil gjøre det mulig for mange flere pasienter å få persontilpasset behandling og delta i kliniske studier i Norge, sa helseministeren mot slutten av årets sykehustale, før han også snakket om den nylig presenterte handlingsplanen for kliniske studier.

– Vi har akkurat lagt frem en Nasjonal handlingsplan for kliniske studier. Målene er ambisiøse: Vi har satt som mål å doble antall kliniske studier innen 2025. Flere pasienter skal få delta i kliniske studier. Og kliniske studier skal være en integrert del av behandlingstilbudet til pasienter.

– Dette skal gjøre fagmiljøene bedre i stand til å ta i bruk ny kunnskap, og bidra til at flere pasienter får muligheten til å prøve ut ny, lovende behandling.

– Men først og fremst gir det helsepersonell og pasienter tilgang på utstyr og behandlinger vi ellers ikke ville hatt, sa han i sin åttende sykehustale.

Vaksine før sommeren

Høie fremhevet også hvordan koronasykdommen har fått fortgang i forskning og innovasjonskraft i tjenesten og samarbeidet med helsenæringen som ellers ville tatt mange år.

Han viste til hvordan dette har bidratt til å få på plass smittevernutstyr, forbedre behandlingstilbudet og å utvikle vaksiner, noe han mener vil skaper nye lønnsomme næringer, samtidig som veien er blitt kortere for å få til samarbeid mellom offentlige og private aktører.

Det var ellers Korona som dominerte talen i et år hvor, som ministeren påpekte, helsetjenesten virkelig har blitt satt på prøve.

– Pandemisituasjonen er uforutsigbar også i 2021. Vi må være forberedt på smitte og sykdom i befolkningen, med planene klare for økt sengekapasitet og intensivkapasitet. Men vi har startet vaksineringen av risikogruppene. Både de og dere som jobber pasientnært vil trolig kunne være vaksinert i løpet av våren. Om alt går etter planen, vil resten av den voksne befolkningen få tilbud om vaksine før sommeren, sa han, før han påpekte hvordan forskere, næringsliv og offentlig sektor verden over har jobbet knallhardt sammen, og fått godkjente vaksiner i rekordfart.

– Det gjør at vi nå er i gang med å vaksinere befolkningen, påpekte han.

Karita Bekkemellem: – et viktig signal og godt mottatt

Administrerende direktør i LMI, Karita Bekkemellem, er glad for at ministeren klarer å løfte frem også historiske samarbeidsavtaler som IMPRESS og den nye handlingsplanen for kliniske studier, i en tale som naturlig nok hovedsakelig omhandler Koronapandemien.

Fotograf Caroline Roka – 2020

– Oppi hele denne situasjonen, er det imponerende at både IMPRESS og handlingsplanen for kliniske studier nevnes som eksempler Høie ønsker å løfte frem. Det er godt mottatt av våre medlemmer og et viktig signal for videre samarbeid for å utvikle helsetjenesten og kunne tilby norske pasienter nye, innovative behandlinger, sier hun.