Flere gode nyheter i Hurdalsplattformen

LMI er svært fornøyd med at den nye regjeringen vil sørge for en ny prioriteringsmelding, og ikke vil legge evalueringen av Nye metoder i en skuff.

Publisert 13. oktober 2021

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI, er svært fornøyd med at legemidler har fått et eget kapitel i Arbeiderpartiet og Senterpartiens splitter nye regjeringserklæring.

– At den nye regjeringen anerkjenner legemiddelindustrien og legemidler som en viktig del i norsk helsepolitikk er både gledelig og inspirerende, sier Bekkemellem.

Siden 23. september har Arbeiderpartiet og Senterpartiet sittet sammen på Hurdalssjøen Hotel for å finne ut om de kunne bli enige om en felles regjeringsplattform. SV trakk seg fra sonderingene etter fem dager, mens Ap og SP altså ble enige i slutten av forrige uke. I helgen har de foretatt den siste siste finpussen, og i dag kl 14 ble erklæringen – som har fått navnet Hurdals-plattformen – presentert.

Ny prioriteringsmelding og endringer i Nye metoder

LMI er svært fornøyd med at legemidler har fått et helt eget kapittel, der det fremgår at den nye regjeringen vil:

• Utrede etableringen av et nasjonalt farmasiselskap som kan stimulere til norsk legemiddel- og vaksineproduksjon, enten i egenregi eller i samarbeid med øvrig industri.

• Gjøre endringer i systemet for innføring av nye metoder i helsetjenesten for å få saksbehandlingstiden ned, sikre tillit til systemet og gi brukere og fagfolk en sterkere stemme.

• Legge frem en ny prioriteringsmelding som blant annet vurderer persontilpasset medisin og sikrer åpenhet og etterprøvbarhet rundt prioriteringer i helsetjenesten.

• Utvikle en ny strategi for bekjempelse av antibiotikaresistens

Danner grunnlaget for næringsutviklingen

– Det er svært gledelig at regjeringen vil legge frem en ny prioriteringsmelding. En ny verdidebatt favner alle områdene vi jobber innen. Vi kan ikke bygge en helsenæring i Norge uten å se på verdien av forskning og utvikling. Hvis man ikke har et marked i sitt eget land, med bærekraftige innkjøpsprosesser, faller hele grunnlaget for å bygge helsenæring bort. At den nye regjeringen ser muligheter til å bygge helsenæring er svært gledelig. Jeg er også lettet over å se at evalueringen av Nye metoder ikke skal bli lagt i en skuff, men bli ny aktuell politikk. Vi gleder oss veldig til å sette i gang med konstruktiv dialog rundt dette videre, sier LMI-direktøren.

Hun mener også det er en god nyhet at regjeringen satser på ny næringsvekst ved blant annet å legge til rette for produksjon av kritisk viktige legemidler i Norge, som vaksiner, antibiotika og råstoff til legemidler, og at de vil etablere et nasjonalt senter for utvikling og produksjon av vaksiner og biologiske legemidler.

– Dette vil gi våre utmerkede produksjonsmiljøer muligheten til å gå i dialog med staten. Dette handler om at Norge ikke bare skal kjøpe seg ut av problemene, men ta beredskapsproblematikken på alvor. Forhåpentligvis med norske legemiddelprodusenter med på laget, sier Bekkemellem.

Eksportarbeidsplasser, datadeling og alternativer til dyreforsøk

Under kapittelet Sykehus og helsepersonell går det frem at den nye regjeringen vil lage en ny nasjonal kreftplan som blant annet setter ambisjoner for å desentralisere deler av kreftbehandlingen, for kapasitet til å utføre gentesting tidligere i behandlingsforløpet og for å styrke ettervernet.

Under kapittelet Utviklingspolitikk går det frem at den nye regjeringen vil bekjempe smittsomme sykdommer. Regjeringen vil bidra til finansiering, utvikling og likeverdig fordeling av vaksiner og annen helseteknologi som markedet ikke leverer alene. Gjennom politisk lederskap, diplomati og økonomisk støtte skal Norge fortsatt være en aktiv pådriver for et rettferdig globalt samarbeid om pandemihåndtering og helseberedskap.

Under kapittelet En aktiv næringspolitikk går det frem at den nye regjeringen vil endre regelverk og praksis for offentlige anskaffelser slik at de støtter viktige mål som bærekraft, gode lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger, innovasjon og lokale 12 ringvirkninger. Offentlige anskaffelser må utformes og kontraktstørrelsen må tilpasses slik at norske bedrifter kan delta i konkurransen.

Under kapittelet Handel og eksportfremme går det frem at den nye regjeringen blant annet vil trygge arbeidsplasser i eksportnæringene ved å sikre bedriftene god adgang til sine viktigste markeder gjennom internasjonale avtaler og klare kjøreregler for handel gjennom WTO. De vi også sikre at Norge engasjerer seg aktivt og tidlig i politiske prosesser i EU som er viktige for norske interesser og utviklingen av norsk næringsliv.

Under kapittelet Et krafttak for industrien går det frem at den nye regjeringen vil stille langsiktig kapital til rådighet der dette kan spille en avgjørende rolle for å få til nye industrielle satsinger i Norge, eksempelvis innen helseindustrien, hydrogen- og mineralnæringene. De vil også utnytte potensialet for økt verdiskaping, eksport og sysselsetting ved å tilrettelegge for produksjon av kritisk viktige legemidler i Norge, som vaksiner, antibiotika og råstoff til legemidler. Regjeringen vil etablere et nasjonalt senter for utvikling og produksjon av vaksiner og biologiske legemidler.

Under kapittelet Innovasjon, forenkling og gründerskap går det frem at den nye regjeringen vil gjennomgå det norske lovverket grundig med mål om å identifisere og fjerne hindringer for innovasjon og digitalisering. De vil også evaluere virkemiddelapparatet, herunder Argentum og Investinor, for å sikre at vekstbedrifter har tilgang på kapital i en tidlig fase

Under kapittelet Digitalisering og data går det frem at den nye regjeringen vil sette ned et utvalg for å sikre demokratisk kontroll over digitaliseringen av samfunnet og at norske data gir verdiskaping i Norge, og legge til rette for deling av offentlige data som grunnlag for ny næringsvirksomhet.

Under kapittelet Dyrevelferd går det frem at den nye regjeringen vil støtte opp under prosjekt for å utvikle alternativ til dyreforsøk.