– Forutsigbarhet og god dialog sikrer best resultat

Det sa Kristin Svanqvist fra LMIs medlemsselskap, Merck, da CONNECT og Kreftforeningen diskuterte involvering av klinikere i metodevurderinger.

Publisert 21. oktober 2022
Jan Frich, Viseadministrerende direktør og Fagdirektør, Helse Sør-Øst RHF; Eline Aas, Professor, Department og Health Management and Health Economics, University of Oslo; CONNECT WG3 Lead; Magnus Bangum, Former master’s student at the Department of Health Management and Health Economics, University of Oslo; Fredrik Schjesvold, Head of Oslo Myeloma Center at Oslo University Hospital; Bente Kristin Johansen, Legeforeningen og Kristin Svanqvist, Head of Governmental Affairs and Communication, Merck Norway. Debattleder var Petter Foss fra Novartis (i midten)

Svanqvist påpekte at samarbeidet med klinikere i prosessene der nye legemidler skal metodevurderes, burde formaliseres og standardiseres, at rollen deres burde defineres tydeligere, og at klinisk ekspertise særlig burde involveres i saker med stor grad av usikkerhet rundt effekt.

– Med industrihatten på, så er det viktigste for oss forutsigbarhet og reell dialog. Det sikrer best dokumentasjonsgrunnlag fra industrien.

Se møtet i opptak her

– Jeg tror også det er en del myter som er der, som jeg tror vi burde ta hull på og se hva som er sant. En av de tingene jeg lærte da jeg var Legemiddelverket er hvor mye penger man som lege fikk hvis man satt i advisory board. Nå har jeg sittet på den andre siden og utbetalt disse— det er ikke de summene [jeg ble fortalt]. Jeg tror det er en del misforståelser ute og går, som vi er tjent med blir ryddet opp på en god måte, sa hun.

Definere ekspertenes rolle

CONNECT er et offentlig-privat konsortium som jobber for å iverksette presisjonsmedisin innen kreftbehandling raskere. Partene i CONNECT prøver i fellesskap ut nye løsninger innen presisjonsmedisin for å gjøre praksis på området bedre. Et av dem er hvordan klinikeres vurdering av en behandling bør hensyntas når det lages en metodevurdering, eller kost-nytte-analyse av legemiddelet.

Møtet, som ble arrangert uten at etaten som har ansvar for de fleste metodevurderingene, Legemiddelverket, var til stede, hadde som formål å diskutere fremtidig systematisk bruk av klinikere.

I panelet var blant annet Presidenten for Legeforeningen, Anne Karin Rime, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, Jan Frich og leder av Oslo Myelomatosesenter, Fredrik Schjesvold.

Han påpekte at tydeligere om bedre dialog mellom partene i metodevurderingsprosessen må bli bedre, og savnet ambisjoner for hvordan Norge kan gjøre ting annerledes enn vi gjør i dag.

– Vi må også se på andre måter å vurdere på. Skal vi gjøre som andre land og ta legemidlene i bruk raskt, eller skal vi vente i fire-fem år for deretter å se på effekten, spurte han retorisk.

Mer systematikk og transparens

LMIs seniorrådgiver for markedstilgang, Karoline Knutsen samarbeidet med Kreftforeningen i arrangeringen av møte og hun var også til stede da det ble avholdt.

Hun synes det var flere interessante poenger i paneldiskusjonen og trekker blant annet frem Jan Frichs poenger om hvordan også RHF-ene ønsker mer systematikk rundt bruk av klinisk ekspertise, og hvordan de jobber med både økt transparens og samarbeid i systemet for Nye metoder.

– Det har vært mye snakk om hvordan den kliniske ekspertisen skal rekrutteres, men det er også viktig å snakke om hvordan de faktisk skal brukes. Leger blir ikke trent på hva som ønskes fra dem og det virker som at dialogen er mer vilkårlig.

– Klinikers ekspertise er utrolig viktig i metodevurderingene. De besitter mye kompetanse som kan brukes bedre, sier hun.