Helsenæring valgt som neste nasjonale eksportfremmesatsing

Næringsministeren og helse- og omsorgsministeren annonserer i dag at helsenæringen blir den fjerde nasjonale eksportfremmesatsingen under «Hele Norge eksporterer».

Publisert 2. juni 2023

Valget av helsenæring som prioritert sektor for en nasjonal eksportsatsing kommer etter en anbefaling fra Nasjonalt eksportråd.

– Den norske helsenæringen hadde i 2021 en samlet omsetning på 65 mrd. kroner. Av dette var rundt 22 mrd. kroner inntekter fra eksport. Næringen skaper rundt 11 000 arbeidsplasser i hele Norge, og har viktig rolle å spille for målet om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

– Jeg er veldig glad for at helse nå blir en del av vår eksportsatsing. Norsk helseeksport er bra, for næringslivet, for helsetjenesten vår, for vår alles helseberedskap og selvfølgelig også for pasienter og fagfolk. En sterk og innovativ helsenæring er avgjørende for å utvikle en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i toppklasse, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Nasjonalt eksportråd overleverte i april en anbefaling til næringsministeren om at helsenæringen burde bli en av de prioriterte eksportsatsingene under eksportreformen Hele Norge eksporterer. Nasjonalt eksportråd vil nå gå i gang med å konkretisere innholdet i eksportsatsingen i tett samarbeid med relevante aktører i helsenæringen. Det legges opp til at et konkret forslag til satsing overleveres næringsministeren høsten 2023.

En nasjonal eksportsatsing på helsenæringen vil ikke bare bidra til å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, men også føre til ytterligere arbeidsplasser, og økt verdiskaping, i Norge.

– Dette er veldig gledelig – og viktig for Norge. Vi har fantastiske bedrifter i hele landet, med verdifull kompetanse og kjempepotensial til å ta internasjonale posisjoner i det voksende helsemarkedet. Dette skal vi bygge videre på – og vil kommer til å skape flere arbeidsplasser, og betydelig økte eksportinntekter, sier LMIs administrerende direktør Leif Rune Skymoen. 

Hele verden

Helsenæringens eksportmarkeder er spredt over hele verden og nesten 70 prosent av næringens eksport i 2021 gikk til markeder utenfor Europa.

For de store helsebedriftene er USA og Canada de viktigste markedene, mens for de mindre bedriftene er våre naboland i Norden svært viktige markeder.

– Helsenæringen er en næring som på alle måter gjør det bra allerede, men som har et stort potensial for å øke sin eksport enda mer. Nå gir vi en utvalgt sektor en ekstra nasjonal kraftsamling for å bidra til at den tar ut hele sitt potensiale, sier Vestre.

Store muligheter

En velfungerende helse- og omsorgsektor er viktig for hver enkelt og for samfunnet. Helse- og omsorgssektoren er en viktig brikke i fremtidens bærekraftige samfunn.

Dette gir helsenæringen store muligheter for å etablere lønnsomme arbeidsplasser og skape verdier hjemme og internasjonalt.

– For å få dette til må myndighetene og næringen spille på lag. Nå ser jeg frem til å motta forslaget til en konkret eksportfremmesatsing fra Nasjonalt eksportråd til høsten, avslutter næringsministeren i en pressemelding fra departementet.

Fakta om «Hele Norge eksporterer»

I Hurdalsplattformen fastsettes det et mål om å øke eksporten utenom olje og gass med 50% innen 2030. Som en oppfølging av dette har regjeringen lansert eksportreformen «Hele Norge eksporterer». Gjennom Hele Norge eksporterer vil myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet samarbeide om å nå eksportmålet gjennom en styrking og effektivisering av arbeidet med eksport og arbeide for å skape en felles eksportkultur hvor alle bidrar aktivt til å nå eksportmålet.

For å sørge for medvirkning og medfinansiering fra næringslivet er det opprettet et Nasjonalt eksportråd bestående av representanter for næringslivet og partene i arbeidslivet, som både skal gi innspill til større eksportfremmesatsinger og gi regjeringen råd om strategisk innretning på eksportarbeidet.

Nærings- og fiskeridepartementet besluttet i 2022 at det første eksportfremmesatsingene under Hele Norge eksporterer skulle være havvind og mer og grønnere maritim eksport. Det er tidligere i år annonsert at design- og ferdigvareindustrien blir den tredje eksportsatsingen under reformen, og det annonseres i dag at helsenæringen blir den fjerde satsingen under reformen.