– Vi har et felles mål: å øke antall kliniske studier i Norge

Publisert 21. januar 2015

Norge bør ha ambisjon om tiltrekke en større andel av forskningsinvesteringene i kliniske studier.

Over 200 personer var påmeldt til heldagsmøtet «Mål og visjoner for kliniske studier i Norge – fra ord til handling».

– Den store interessen tyder på at vi har et felles mål: å øke antall kliniske studier i Norge, sier Monica Larsen, Seniorrådgiver forskning og næringsutvikling, LMI.

Norge er et lite land, det gjør at ekspertise og ressurser må koordineres. Det er få pasienter og derfor blir samarbeid viktig for å gjøre oss attraktive i kampen om kliniske studier.

– Det nytter ikke å bygge lokale supernova-enheter og være stolte av det. Det vinner vi ikke noe på internasjonalt. Vi må ha et partnerskap for å få frem nye innovasjoner. Vi må synliggjøre kompetansen og ressursene, sier Larsen.

Det er et stert ønske fra aktørene i bransjen om økt klinisk utprøving. Det gir muligheter, mener hun.

– Men myndighetene må ta ansvar. Vi må få en nasjonal handlingsplan og målstyringsdokumenter, slik de har i andre land vi liker å sammenligne oss med. Det krever politisk lederskap og ledelsesforankring, og vi må få midlene til å få infrastrukturen på plass. Dersom vi ikke får den på plass vil alle andre tiltak falle sammen, sier Larsen.

Statssekretær Anne-Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet at departementet var tilstede under dagens møte, og hun lovte at departementet skal ta sin del av ansvaret.

LØFTER FRA REGJERINGEN: Statssekretær Anne-Grethe Erlandsen vil ha flere kliniske studier til Norge.

– Vi er veldig glade for at vi har fått HO21 inn i regjeringens satsning på helse og utdanning. Vi må jobbe på tvers og sammen, for det er det som skaper resultatene. I departementet jobber vi med å få effektuert de tiltakene vi har helansvar og delansvar for, sier hun.

Forskning og utvikling av nye legemidler er en av hjørnesteinene i industrien og der står klinisk forskning sentralt. Færre studier gir mindre kunnskap om – og senere tilgang til – ny behandling.

– Vi taper kompetanse og får redusert sysselsetting i firmaene dersom vi ikke klarer å øke antallet kliniske studier, sier Leif Rune Skymoen, daglig leder i Nansen Neuroscience Network.

Konkurransen om å tiltrekke seg kliniske studier er stor, og Norge som land må derfor vise hvorfor vi er en interessant partner.

– Vi er et land der det er en enorm vilje til å satse. Vi har en regjering som sier at vi skal være et av de ledende landene i Europa innenfor dette feltet, og vi har mange faktorer som vi ofte tar for gitt. Offentlig helsevesen, personnummer og helseregistre er eksempler på noen av våre konkurransefortrinn. Det er lettere å forske på pasienter i Norge enn i andre land, sier Skymoen.

LMI minner om frokostmøte om kliniske studier og utprøvende medisin på Litteraturhuset i Oslo 4. februar. Det er startskuddet for et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Cancer Cluster og LMI, med MSD, og AstraZeneca som medarrangører. Prosjektet er en politisk møteserie, med navnet «Fremtidens kreftbehandling».