Nye legemiddelpolitiske målsetninger

Publisert 22. mai 2015

NY LEGEMIDDELMELDING: Bent Høie var på DM-arena i går for å orientere om den nye legemiddelmeldingen, som kommer i dag.

– Det er ti år siden sist en legemiddelmelding ble lagt fram, også da av en helseminister fra Høyre. Fremtidens helse- og omsorgstjeneste må møte fremtidens behov. Det er bakteppe for alt det vi nå gjør, når vi skal skape pasientens helsetjeneste, sa Bent Høie, under DM Arena på Felix i Oslo i går.

Ved lunsjtid i dag blir Legemiddelmeldingen i sin helhet tilgjengelig for alle. LMI vil komme tilbake med synspunkter på de ulike temaene i meldingen.

Høie orienterte forsamlingen om regjeringens visjon, som er at legemiddelpolitikken skal bidra til bedre folkehelse. I den forbindelse listet han opp fire legemiddelpolitiske målsetninger:

  • Sikre god kvalitet ved behandling av legemidler
  • Legemidler skal ha lavest mulig pris
  • Likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler
  • Legge til rette for forskning og innovasjon

– Vi er fornøyde med utviklingen i de legemiddelpolitiske målsetningene, og det blir tatt noen viktige steg i riktig retning for norske pasienter med tanke på innovasjon og rask tilgang til nye legemidler. Dette er helt i tråd med det LMI spilte inn til departementet. I tillegg vil de nye målsetningene forplikte regjeringen til å måtte gjøre noe med Metodevurderingssystemet for sykehuslegemidler for at formuleringene skal gi seg utslag i konkret politikk, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI.

I tillegg til de politiske målsetningene ble det presentert en oversikt over alle tiltak i stortingsmeldingen.

– Vi ville oppdatere målene slik at de er mer i tråd med de generelle helsepolitiske målene, samtidig som hovedintensjonen i de eksisterende målene videreføres. Disse fire målsetningen må sees i en sammenheng. Det er ikke slik at den ene er overordnet den andre – det er summen av dem som må være styrende for legemiddelpolitikken, sa Høie.

Målsetningen om lavest mulig pris blir opprettholdt, men de øvrige endringene er vesentlige kvalitative forbedringer – som er helt i tråd med det LMI har spilt inn. Historisk sett er dette første gang forskning og innovasjon, samt pasientens behov for rask tilgang til legemidler, har blitt legemiddelpolitiske målsetninger.

FORNØYD: Karita Bekkemellem i LMI er fornøyd med flere av de legemiddelpolitiske målsetningene.

I Stortingsmelding nr. 41 fra 1987-88 ble legemiddelpolitikken formulert slik:

«Befolkningen i alle deler av landet skal få rimelig lett og sikker adgang til effektive og sikre legemidler til lavest mulig pris. Det skal sikres en forsvarlig og medisinsk riktig legemiddelbruk, så vel i som utenfor institusjon. Ressursene skal være hensiktsmessig fordelt innenfor legemiddelsektoren»

De gjeldene legemiddelpolitiske målene kommer fra Legemiddelmeldingen fra 2005 og lyder slik:

  • Befolkningen skal ha tilgang til sikre og effektive legemidler uavhengig av betalingsevne
  • Legemidler skal brukes riktig faglig og økonomisk
  • Det skal være lavest mulig pris på legemidler

– Vi opplever nå at det endelig er en politisk anerkjennelse av legemiddelindustrien i Norge, og området har fått den plassen den fortjener i helsepolitikken. Vi opplever at det er bred politisk enighet rundt denne meldingen, og det er svært viktig for å få til et løft som kan vare – selv om det skulle bli endringer i regjeringen og på Stortinget, sier hun.