Legemiddelmeldingen – forskning og innovasjon

Publisert 26. mai 2015

«Målet om å legge til rette for forskning og innovasjon skal bidra til å nå visjonen om bedre folkehelse og målet om å sikre god kvalitet ved behandling av legemidler. Det skal også bidra til regjeringen mål om å legge til rette for en sterk utvikling i norsk legemiddelindustri.»

Ordene er hentet fra den nye legemiddelmeldingen. Jeg synes regjeringen har levert en framtidsrettet legemiddelmelding når det gjelder forskning og innovasjon, som i tråd med anbefalingene fra HelseOmsorg21-strategien ser legemiddelpolitikken i sammenheng med næringspolitikken.

Flere aktører på medisin- og helsefeltet har pekt på at fremtidens utfordringer for helsesektoren også kan bidra til næringsvekst og økonomisk utvikling for Norge. De politiske signalene regjeringen gir gjennom legemiddelmeldingen er etterlengtet fra disse aktørene.

Mulighetsrommet for næringsutvikling i Norge ligger blant annet i legemiddelutvikling. Forutsetningene for å lykkes er de fremragende FoU-miljøene, og tilgangen til gode forskere. Nært og godt samarbeid mellom akademia og sykehus er også en viktig faktor. Tilgang til risikokapital samt investeringer fra internasjonal legemiddelindustri i form av både kapital og kompetanse er viktig for suksess. Myndighetene må bidra til stabile rammevilkår, og med intensiver som styrer aktiviteten i og mellom slike komplekse sektorer i riktig retning.

Legemiddelmeldingen påpeker nettopp viktigheten av ovennevnte faktorer, og at næringspolitikken og helsepolitikken sees i sammenheng. Det vises konkret gjennom flere av de foreslåtte tiltakene i meldingen. I tråd med HO21-strategien, har regjeringen lagt fram en legemiddelmelding med konkrete forslag som bidrar til næringsutvikling innenfor helseområdet. Legemiddelmeldingen refererer i flere tilfeller til HO21, og understøtter anbefalingene og tiltakene der. Dette viser at regjeringen tar eierskap til strategien, og ser den i sammenheng med politikken som skal føres innenfor helse.

HO21-strategien skal følges opp med en handlingsplan, og i dag er det møte i Rådet – som skal utarbeide denne planen. Rådet består av 27 personer fra næringsliv, sykehus, universitetene og høyskolene, offentlig forvaltning, kommunesektoren og brukerorganisasjoner. Det arbeidet som gjøres i rådet vil kunne bety en videreføring og konkretisering av den viktige legemiddelmeldingen.

Politikerne har med HO21 og arbeidet som gjøres i Rådet, skapt seg et politisk verktøy som er helt unikt. HO21 kan bli en effektiv og god iverksettingsplattform for både legemiddelmeldingen og regjeringens ambisjoner innenfor helsesektoren. Mitt håp er derfor at politikerne benytter seg av handlingsplanen når den kommer i november, og at de bruker den aktivt inn i arbeidet med legemiddelmeldingen.