LMI på høring i Stortingets helse- og omsorgskomite

Publisert 27. oktober 2015

Foreslo at det etableres en nasjonal strategi for offentlige anskaffelser på legemiddelområdet.

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2016 møtte LMI Stortingets helse- og omsorgskomite. LMI vektla betydningen av at positive formuleringer om betydningen av innovasjon i Legemiddelmeldingen må følges opp med konkrete føringer for etableringen av det nye helseforetaket for innkjøp.

LMI kommer ca 38,30 min ut i sendingen.

Se også vedlagte notat som LMI sendte inn i forkant av høringen.

Erling Ulltveit og Karianne Johansen deltok i høren fra LMI og uttalte følgende:  – Om kort tid skal komiteen behandle den nye Legemiddelmeldingen. Vi kommer selvsagt tilbake til komiteen med våre synspunkter på den. Men i forbindelse med dette statsbudsjettet er det naturlig å trekke fram et positivt element fra den meldingen, nemlig endringene i de legemiddelpolitiske målsetningene.

Det nye er vektleggingen av pasientenes behov for rask tilgang til legemidler samt behovet for forskning- og utvikling. Med disse nye målsetningene legges det opp til en dreining av legemiddelpolitikken i en mer innovasjonsvennlig retning. Det synes vi er veldig positivt.

Det er imidlertid viktig at gode målsetninger følges opp med praktisk politikk. På legemiddelområdet vil dette i stor grad si gjennom statens innkjøpspolitikk.

Uavhengig av Legemiddelmeldingen pågår det nå en etablering av en ny innkjøpsorganisasjon, som er omtalt kort i statsbudsjettet. Legemiddelinnkjøpssamarbeidet LIS er alt blitt en del av HINAS og blir fra 1/1 en del av det nye innkjøpsforetaket. I forbindelse med denne etableringen har Stortinget mulighet til å legge føringer for ikke bare form, men også innhold. For å sikre at politiske målsetninger om en mer innovasjonspreget legemiddelpolitikk blir realisert, vil LMI foreslå at det i forbindelse med etablering av nytt helseforetak for innkjøp utarbeides en strategi for offentlige anskaffelser på legemiddelområdet. Denne strategien bør ta utgangspunkt i framtidens behandlingsbehov, og gjenspeile de nye legemiddelpolitiske målsetningene, slik disse er beskrevet i Legemiddelmeldingen. Disse signalene mener vi komiteen bør sende allerede nå, slik at de blir innarbeidet i det nye foretaket fra starten av.

Avslutningsvis nevnte de et par saker vi ikke fikk plass til i vårt notat, og som vi støtter:

– Vi er for en prøveordning for inhalasjonsveiledning for astma/kols. På disse områdene er «compliance»/riktig legemiddelbruk dessverre meget dårlig. Det tilsier behov for mer målrettede informasjon- og opplæringstiltak.
Vi støtter også forslaget om å bevilge 72 mill til HPV-opphentingsvaksine for kvinner opp til 26 år. Dette vil være et meget viktig kreftforebyggende tiltak!