LMI på høring i Stortinget

Publisert 8. desember 2015

Karita Bekkemellem og Erling Ulltveit på høring i Helse- og omsorgskomiteen.

I dag var det klart for høringen «Legemiddelmeldingen. Riktig bruk – bedre helse» i Stortingets komitéhus. LMI, ved seniorrådgiver Erling Ulltveit og administrerende direktør Karita Bekkemellem, fikk 10 minutter under dagens høring.

– Det mest gledelige med den nye Legemiddelmeldingen er at vi ser at det er en økt anerkjennelse for rollen legemidler kan spille i å løse velferdsutfordringene våre, skape vekst og arbeidsplasser og kunne være med å redde flere liv, sa Karita Bekkemellem i sitt innlegg.

Se hele høringen på stortingets nettsider (LMI er de første som taler i høringen).

Bekkemellem snakket også om viktigheten av at innovasjoner tas i bruk.

– Våre medlemmer kommer med mange innovasjoner på legemiddelområdet fremover. Dette er medisinske innovasjoner som vil bidra til bedre livskvalitet og redde flere liv i fremtiden. Disse innovasjonene har ingen verdi før de kommer til nytte for pasienten, sa Bekkemellem.

Hun benyttet også muligheten til å snakke om metodevurderingssystemet.

– Min oppfordring er at man ser på det etablerte systemet, og stiller de kritiske spørsmålene, for å se om systemet fungerer godt nok. Det er en ny virkelighet, som setter oss alle på prøve, og vi har behov for nye løsninger og at nye systemer blir etablert. Vi kan ikke la systemene leve videre på en gammel virkelighet, de er nødt til å fornyes.

Erling Ulltveit tok opp de nye politiske målsetningene, at pasienten skal ha rask tilgang og at det skal legges til rette for forskning og innovasjon, i sitt innlegg.

– Dersom de nye legemiddelpolitiske målsetningene skal få en verdi må de omsettes til praktisk poltikk. Målsetningene angir en kurs mot en mer innovasjonspreget politikk, og gitt de helsepolitiske utfordringene Norge står overfor er denne kursen både riktig og viktig. Komiteen bør presisere at alle målsetningene må tillegges like stor vekt i praksis.

Ulltveit presiserte at den store deler av den faktiske politikken utøves gjennom hvordan helseforetakene tar i bruk nye legemidler, og hvordan innkjøpene foregår.

– Det er innenfor spesialisthelsetjenestens ansvarsområde vi forventer at det kommer flest nye legemidler i årene som kommer, og vi ser at finansieringsansvaret for stadig flere legemidlergrupper blir overført til helseforetakene. Fra nyttår etableres det et helt nytt helseforetak for innkjøp, og legemidler blir her den nest største innkjøpskategorien. Det bør i den forbindelse utarbeides en tydelig strategi, og en målsetning for det offentliges innkjøp av legemidler. Denne strategien må reflektere de nye målsetningene i Legemiddelmeldingen, sa han.

Les våre høringsnotater her:
Høring ifm. legemiddelmeldingen
Høring ifm. representantforslag 125S (2014-2015) om tiltak mot overforbruk og feilbruk av reseptfrie legemidler