Prioriteringsmeldingen – en positiv overraskelse

Publisert 3. juni 2016

I dag la Regjeringen frem Prioriteringsmeldingen, og LMI er positivt overrasket over flere av signalene. Blant annet at det fremover vil være en økt satsing på legemidler i sykehus.

Stortingsmeldingen «Verdier i pasientens helsetjeneste, melding om prioritering» ble lagt frem av helseminister Bent Høie (H) kl. 12 i dag. Det har vært knyttet stor spenning til innholdet.

Mer til legemidler
LMI stiller seg bak Regjeringens ønske om at prioritering skal være en gjennomgående aktivitet som omfatter alle deler av helse- og omsorgssektoren. LMI mener det frem til nå har vært et for stort fokus på legemidler i prioriteringsdebatten, selv om dette kun utgjør en liten del (om lag 6 %) av de samlede helseutgiftene.

– Regjeringen varsler at det fremover vil komme økt satsing på legemidler i sykehus, noe som både er gledelig og svært nødvendig. Det er også gledelig at Regjeringen foreslår å heve den såkalte bagatellgrensen fra 25 til 100 millioner for legemidler som refunderes over Folketrygden (Blåreseptordningen). Dette er endringer som vil komme fremtidens pasienter til gode. Disse viktige signalene må følges opp av Stortinget gjennom økte bevilgninger i tiden som kommer, sier LMIs administrerende direktør Karita Bekkemellem.

Større rom for dialog
LMI imøteser en styrking av metodevurderingssystemet for å vurdere legemidler i og utenfor sykehus. Det er viktig at man så snart som mulig får på plass de nødvendige avklaringer mellom metodevurderingssystemet og offentlige innkjøp.

– Vi mener at det i et fremtidig system bør være større rom for dialog, forhandlinger og nye kontraktsløsninger, og jeg er lettet over at Regjeringen nå signaliserer at også de ønsker en slik utvikling, sier Bekkemellem.

Et viktig sikkerhetsnett i fare?
Regjeringen ønsker at de foreslåtte prioriteringskriteriene i fremtiden også skal gjelde for individuell refusjon. Dette er i så fall en omfattende omlegging av et svært viktig sikkerhetsnett, og LMI mener dette må vurderes nøye før det eventuelt vedtas.

– Særlig viktig at slike endringer ikke slår bena under Regjeringens gode signaler om å sikre små pasientgrupper og pasienter med sjeldne lidelser et godt og likeverdig behandlingstilbud, sier Bekkemellem.

LMI ser nå frem til å lese stortingsmeldingen nøye, analysere innholdet og være en konstruktiv deltager i prosessen frem mot den kommende behandlingen i Stortinget.

Prioriteringsmeldingen