Høringssvar – Forslag til selvdeklareringsordning for mobile helseapplikasjoner

Publisert 2. september 2016

Om høringen
Direktoratet for e-helse foreslår en selvdeklareringsordning for mobile helseapplikasjoner fordi det utvikles svært mange mobile helseapplikasjoner relatert til både helse og til positiv helseatferd som ikke faller inn under regelverket for medisinsk teknisk utstyr. For løsninger som har privatpersoner som målgruppe, og som privatpersoner velger fra eget initiativ og ikke som en del av et foreskrevet behandlingsopplegg fra helsetjenesten, eksisterer det ingen retningslinjer eller systematiske kvalitetskriterier.

Direktoratet for e-helse foreslår en selvdeklareringsordning for mobile helseapper som utvikles med privatpersoner som målgruppe. En slik ordning skal gjøre det mulig for utviklere å synliggjøre sitt fokus på kvalitet på en global arbeidsplass der det er vanskelig for brukere å skille seriøse fra ikke seriøse aktører. Målet med en slik ordning er med andre ord å gjøre det mulig for privatpersoner å identifisere aktører og løsninger som vektlegger kvalitet og sikkerhet.

Høringsbrevet

Høringssvaret fra LMI:
Høringssvar – Forslag til selvdeklareringsordning for mobile helseapplikasjoner