Ny rapport viser verdien av kliniske studier

Publisert 23. februar 2017

En rapport fra Danmark tallfester verdien industrifinansierte kliniske studier har for det danske samfunnet.

Copenhagen Economics har på oppdrag fra LIF Danmark, Utenriksdepartementet (Invest in Denmark) og NEXT utarbeidet en rapport som viser verdien av kliniske studier i Danmark.

Rapporten viser en betydelig besparelse for det offentlige ved industrifinansierte kliniske studier. I gjennomsnitt sparer det offentlige 22 000 DKK i legemiddelutgifter per forsøksperson. Det tilsvarer 88 millioner DKK for de 175 industri-initierte studiene i 2015. legemiddelselskapene, i forbindelse med kliniske studier, betalte 248 millioner kroner til primært sykehusene for å øke kapasiteten og kvaliteten i det danske helsevesenet – noe som gagner pasientene. Dette inkluderte primært frikjøp av leger og studiesykepleiere og utstyr.

– Rapporten viser også at danske leger får mye igjen for å gjennomføre industrifinansierte kliniske studier. 46% sier industristudier har gitt dem bedre sykdomsforståelse og 61 % av leger og sykepleiere sier at den økte kompetansen de har fått gjennom å være med på kliniske studier har kommet andre på avdelingene deres til gode. Det er svært nyttig for det danske helsevesenet, og for danske pasienter, sier Katrine Bryne, rådgiver i LMI.

Hun jobber for å øke antall kliniske studier i Norge, og er svært glad for at det nå finnes en rapport som viser hvor mye samfunnet tjener på å ha industrifinansierte studier.

Rapportens konklusjon viser at kliniske studier bidrar til det danske samfunnet gjennom to kanaler:

1. Mer og bedre helse gjennom betaling for legers og sykepleieres tid samt for medisinen og utstyret som brukes ved sykehusene. Høyere kompetanse hos helsepersonell og flere arbeidsplasser.

2. Gjennom forskning, som øker produktiviteten i samfunnet og gjør Danmark til et enda mer attraktivt land å arbeide og drive livsvitenskapsvirksomhet i.

Når industrien ser på hvor de skal legge kliniske studier, er den viktigste parameteren tilgang til kvalifisert forskningspersonell, viser rapporten. Det vil si at et land som satser på kliniske studier, får helsepersonell med høyere kompetanse hvilket igjen fører til at landet blir mer attraktivt for nye studier fra industrien. Det fører igjen til flere arbeidsplasser.

– Det er 387 ekstra heltidsansatte i det danske helsevesenet knyttet til studier som industrien betaler for. Det inkluderer rundt 300 sykepleierstillinger og 56 legestillinger, ifølge rapporten, sier Bryne.

Hun mener rapporten viser hvilken samfunnsnytte kliniske studier bringer med seg, og håper at vi også i Norge kan legge bedre til rette for å øke antallet studier.

Les hele rapporten fra Danmark.