Høringssvar fra LMI

Publisert 11. mars 2017

Plassering av finansieringsansvaret for kreftlegemidler hos RHFene fra 1. mai 2017

Stortinget vedtok den 19. desember 2016, i forbindelse med Statsbudsjettet, å overføre finansieringsansvaret for kreftlegemidler innenfor gruppene antineoplastiske midler og andre immunsuppressiver fra folketrygden til de regionale helseforetakene. De foreslåtte endringene skal tre i kraft fra 1. mai 2017.

Helsedirektoratet har på denne bakgrunn sendt ut en høring, herunder en liste over de aktuelle legemidlene innenfor ATC-gruppe L01 (antineoplastiske midler) og ATC-gruppe L04AX (andre immunsuppressiver). Direktoratet ønsker blant annet innspill på utvalget av legemidler.

Høringsbrev – plassering av finansieringsansvaret for kreftlegemidler hos de regionale helseforetakene

Høringssvaret fra LMI