Høringssvar fra LMI

Publisert 1. desember 2017

Helsedatautvalgets rapport «Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata».

Helsedatautvalget har hatt som oppgave å vurdere og beskrive dagens system og anbefale konkrete organisatoriske, tekniske og juridiske tiltak for å forbedre tilgang til helsedata som samtidig ivaretar de registrertes personvern. Helsedatautvalget har som grunnlag for å beskrive utfordringer ved dagens system, gjennomført en kartlegging av 25 prosjekter der søknadsprosessen har vært krevende. Videre har utvalget gjort en vurdering av pågående arbeid for å gjøre tilgangen til helsedata enklere og sikrere.

Departementet inviterte høringsinstansene til å gi innspill til utvalgets:

  • Vurdering av utfordringer ved dagens system
  • Beskrivelsen av og vurderingen av pågående arbeid
  • Utvalgets forslag til tiltak for å sikre enklere og sikrere tilgang til helsedata

Lenke til høringen

Høringssvaret fra LMI