Miljøforkjemperne

Publisert 5. desember 2017

LMIs miljøgruppe jobber utrettelig med å få miljø høyere på dagsorden. Hovedmålet nå er å få miljøkrav inn i offentlige anskaffelser, et arbeid som nå ser ut til å bære frukter.

– Vi ønsker blant annet å bidra til å finne løsninger på problemet med antibiotikaresistens på grunn av utslipp fra fabrikker i India, og vi ønsker å bidra til å løse miljøutfordringer ved hjelp av positive insentiver i offentlige innkjøp. Insentiver som premierer dem som gjør det rette, og legger til rette for at flest mulig produsenter og underleverandører ser at det lønner seg å investere i en miljøvennlig produksjon, sier Morten Tangnes.

Han er leder av LMIs miljøgruppe og sjef for Pfizer Essential Health.

Ønsker miljøkrav

LMI mener at miljøkrav gjennom hele produksjons- og leverandørkjeden bør bli en del av kriteriene for etisk handel. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Sykehusinnkjøp HF i oppdrag å utvikle et nasjonalt system for vurdering og oppfølging av miljø- og arbeidsforhold i anskaffelser av legemidler. Her nevnes utslipp av antibiotika spesielt.

«De regionale helseforetakene er bedt om å innhente kunnskap fra det pågående arbeidet i Sverige med å utvikle og sette etiske krav knyttet til innkjøp av legemidler for å motvirke slike skadelige utslipp.»

Et resultat av dette er at LMIs miljøgruppe nå sitter i en LIS-ledet arbeidsgruppe sammen med Nigel og SLV. Det er i tillegg inngått et nordisk samarbeid, ledet av LIS, og her har man kommet langt i å utforme forslag til hvordan miljøkravene i offentlige anskaffelser bør se ut, og hvordan de skal vektes i anskaffelsesprosessen. Miljøgruppa har levert et konkret forslag til LIS om hvordan disse kravene bør se ut og vektes. I første omgang skal dette prøves ut på Sykehusinnkjøp HF sitt «01-anbud», og i første omgang på legemidler som hører inn under kategorien antibiotika.

– Vårt forslag tar utgangspunkt i metoden som brukes av Access to Medicines i rapporten «Antimicrobial Resistance Benchmark 2018». Dels fordi den er utarbeidet av en uavhengig aktør, samtidig ser vi at den er godt sammenfallende med legemiddelindustriens egne forpliktelser og ambisjoner i «Roadmap for Progress on AMR». Det er konsensus i store deler av industrien og blant LMIs medlemmer på at vi bør dra i den retningen, sier Tangnes.

Forslaget innebærer at leverandørenes strategi for en overordnet risikovurdering av miljøpåvirkning i hele leverandørkjeden, inkludert underleverandører og API-produksjon, skal være et tildelingskriterium i anbudsinnbydelsen. Det foreslås også at leverandør skal kunne fremvise produktspesifikk dokumentasjon ved fysisk oppmøte hos Sykehusinnkjøp HF i kontraktsperioden.

– Vi mener forslaget ivaretar behovet for et enkelt og lett forståelig rammeverk slik at alle parter vet hva som vektlegges og forventes. Erfaringene fra Sverige tilsier at dette, sammen med fokus og tilstrekkelig ressurser hos oppdragsgiver til kontrollfunksjonen, vil gi en god og håndterlig start på miljøfokuset i legemiddelanbud i Norge, sier han.

Om ikke lenge utlyser Sykehusinkjøp 01-anbudet. På informasjonsmøter avholdt med alle leverandørene i forkant er det blitt kommunisert at miljøkrav vil være inkludert, men ikke detaljert på hvilken måte.

– Vi venter i spenning.

Oppnådd mye

LMI har hatt miljø på dagsorden i mange år, men siden 2016 har miljøarbeidet blitt ytterligere styrket. Miljøgruppa har blant annet utformet LMIs policydokument om miljø, og i 2016 og -17 har de hatt tett samarbeid og dialog med svenske LIF, Helse Sør-Øst og ikke minst Sykehusinnkjøp HF (LIS). Fra LMIs side er miljøgruppa de siste to årene blitt koordinert av Ambra Fani (2016-17) og nå Hege Uglebakken.

LMIs miljøengasjement startet for fullt i 2013, da Samfunnsansvarsutvalget satte dette på sin agenda. De tok initiativ til å få miljømerking inn i Felleskatalogen og startet arbeidet med å få miljøkrav inn som et av tildelingskriteriene i offentlige anskaffelser. Miljøgruppa jobbet mye med prosjektet Grønt sjukehus sammen med Helseforetakene, LIS og Sykehusapotekene, og sammen utarbeidet de rapporten Legemidler og miljø i 2015.

– Vi jobbet svært mye med denne rapporten, og det er faktisk den Helse- og omsorgsdepartementet siterer når de nå har gitt Sykehusinnkjøp et oppdragsdokument der de ber dem inkludere miljøkrav som ivaretar hele leverandørkjeden, samt å se til hva som er gjort i Sverige. Så det er vi godt fornøyd med, sier Tangnes.

Høydepunkter fra miljøgruppas arbeid i 2017:

• 17. januar 2017 arrangerte LMI og Grønt Punkt Norge et frokostseminar på Romerike Avfallsforedling, som handlet om alt fra legemidler i restavfallet og emballasjedesign, til miljødokumentasjonskrav hele veien fra produksjon av virkestoff (API)

• 16. mai 2017 deltok LMIs miljøgruppe på et nordisk møte om miljøkrav ved offentlige anskaffelser av legemidler. På møtet deltok de andre nordiske innkjøpsorganisasjonene, bransjeforeningene – inkludert LMI, legemiddelmyndigheter samt selskapet SICPA, som jobber med sporbarhet og sikkerhetsmerking.

• 31. mai 2017 deltok Karita Bekkemellem og Ambra Fani fra LMIs miljøgruppe på et spennende heldagsmøte i regi av miljøfaggruppa i Helse Vest, med tittelen «Legemiddel og miljø – et dilemma i vår tid»

• 12. september 2017 deltok LMIs miljøgruppe på et oppfølgingsmøte med LIS, der Sykehusinnkjøp HF understreket viktigheten av samarbeid med bransjeforeningene og myndigheter i arbeidet med å konkretisere miljøkrav og kriterier for anskaffelser av legemidler.

• 6.-27. september 2017 gikk runde to av miljøkampanjen Rydd skapet, et samarbeid mellom LMI, Legemiddelverket, Apotekforeningen og Norsk Vann. Kampanjen, som ble initiert av helseminister Bent Høie i 2016, ruller i hovedsak på Facebook (www.facebook/ryddskapet) og på helsenorge.no/ryddskapet, og har fått mye medieoppmerksomhet.

Les mer om LMI og bransjens miljøarbeid på lmi.no