Endelig belønnes miljø og innovasjon

Publisert 2. mars 2018

Fra andre halvår 2018 blir det ikke bare laveste pris som teller når norske myndigheter skal bestemme hvilke legemidler de vil kjøpe inn. Endelig skal også miljøansvar være et kriterium.

Bilde av seks personer som utgjør miljøgruppa i LMI

GRØNT FOKUS: Miljøgruppa består nå av (bakerst fra venstre) Christian Hellesylt Brevik fra Curida, Morten Tangnes fra Pfizer (leder), Terje Kvale fra MSD, Hege Børringbo fra Fresenius-Kabi, Hege Uglebakken (koordinator) og Marie Tågmark fra AstraZeneca.

– Vi er veldig glad for at legemiddelselskaper som tar ansvar for at de produserer legemidler på en miljøvennlig måte nå blir belønnet for dette ved å få et fortrinn i offentlige anbud i Norge. Innovasjon er et begrep som kan beskrive mange former for fremskritt i legemiddelindustrien. I miljøsammenheng er innovasjon i form av effektiv og miljøvennlig produksjon særdeles viktig for å ivareta samfunnsansvaret vi er pålagt, samt bidra til at problemet med antibiotikaresistens som følge av utslipp under produksjon reduseres. Dette er høyteknologiske løsninger som krever høyst vitenskapelig innovasjon fra legemiddelfirmaene, sier  Morten Tangnes. Han er leder av LMIs miljøgruppe og sjef for Pfizer Essential Health.

Han oppfordrer alle LMIs medlemmer som skal på Sykehusinnkjøps dialogkonferanse 6. og 7. mars til å forberede spørsmål de har rundt dette.

Gjelder anbud fra høsten 2018

Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler, som er ansvarlig for offentlige innkjøp av legemidler til spesialisthelsetjenesten, er nå innstilt på å vekte miljø i anbudene de utlyser fra og med andre halvår 2018. Egentlig var det snakk om å innføre miljøkriterier fra 01-anbudet (farmasøytiske spesialpreparater) som ble utlyst høsten 2017, men Sykehusinnkjøp trengte litt mer tid for å forberede seg og har i tillegg ansatt en egen person som har miljøansvar underlagt sin rolle. Miljøkriterier i offentlige anbud er nytt både for Sykehusinnkjøp og for legemiddelindustrien, så veien vil bli litt til mens man går.

LMIs miljøgruppe har jobbet for å få miljøkrav inn i offentlige anskaffelser siden 2013. I januar 2017 trådte et nytt offentlig anskaffelsesregelverk i kraft, og det inneholder flere bestemmelser som pålegger offentlige innkjøpere i større grad å ta hensyn til miljø og arbeidsforhold ved gjennomføringen av sine anskaffelser. I de regionale helseforetakenes oppdrag og bestilling til Sykehusinnkjøp HF for 2017, punkt 3 r), står det følgende:

I delrapport om legemidler og miljø fra 2015 som inngikk i det nasjonale prosjektarbeidet Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten (Grønt sykehus), ble det pekt på at det i forbindelse med produksjon i farmasøytisk industri skjer lokale utslipp til omgivelsene av virkestoffer som bidrar negativt i forhold til utvikling av antibiotikaresistens. Dette gjelder særlig i India og Kina. De regionale helseforetakene er bedt om å innhente kunnskap fra det pågående arbeidet i Sverige med å utvikle og sette etiske krav knyttet til innkjøp av legemidler for å motvirke slike skadelige utslipp. Formålet er å utvikle nasjonale systemer for vurdering og oppfølging av krav til etikk og miljø i anskaffelser av legemidler, som sikrer at kravene blir ivaretatt i hele leverandørkjeden. Sykehusinnkjøp HF skal lede dette arbeidet.

KVALITETSLEDER: Laila Pagh-Skov Foto: Hans Fredrik Sunde

Det er de altså nå godt i gang med, forteller kvalitetsleder ved divisjon legemidler, Laila Pagh-Skov.

– I oppdragsdokumentet for 2017 står det at Sykehusinnkjøp skal lede dette arbeidet og da har det vært naturlig for oss å invitere leverandørsiden inn for å delta. Vi oppnår kun resultater ved å samarbeide, og jeg berømmer det gode samarbeidet vi har hatt i denne prosessen, sier Pagh-Skov.

Belønner miljøansvar

Også Morten Tangnes er godt fornøyd med samarbeidet med Sykehusinnkjøp.

– Vi har hatt et veldig konstruktivt og utviklende samarbeid med Sykehusinnkjøp det siste året, og setter stor pris på at de har ønsket å involvere oss i utformingen av miljøkriteriene. Slik det ser ut nå skal leverandørene i anbudsprosessen kunne levere en overordnet risikovurdering og strategi for miljøpåvirkning i hele verdikjeden for legemiddelproduksjon – inkludert underleverandører og virkestoffproduksjon – og de som leverer dette skal ha et konkurransefortrinn. Alle kan bli med i anbudet, men på denne måten belønnes de som tar miljøansvar. Pris vil dermed ikke lenger vektes med 100%. Akkurat hvordan vektingen av miljø kontra pris blir, vet vi ikke før anbudet utlyses. Akkurat hvilket anbud det vil gjelde for, vet vi heller ikke enda, men trolig det først egnede etter sommeren, sier Tangnes.

Sykehusinnkjøp ble også bedt om å innhente kunnskap fra Sverige, der det har vært gjort en innsats for å utvikle miljøkrav som kan motvirke for eksempel skadelige fabrikkutslipp. Bengt Mattson fra LIF Sverige (tilsvarende LMI i Norge), som også er miljøansvarlig i Pfizer Sverige, har vært en aktiv bidragsyter på møtene i arbeidsgruppen, som har vært ledet av Divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp HF.

Upløyd mark – mange spørsmål

Sverige og Norge går nemlig i front på dette feltet. Det gir noen utfordringer.

– For oss som sitter i Norge betyr det for eksempel at vi må starte arbeidet med å finne ut hvem på hovedkontoret som har ansvar for selskapets miljø og produksjon. For det er der dokumentasjonen i mange tilfeller kommer fra. Og vi må benytte dialogkonferansen til å få svar på alt vi lurer på, så jeg vil anbefale å booke seg inn på konferansens speed-date med Laila Pagh-Skov, sier Tangnes.

 

Relaterte saker:

Miljøforkjemperne

Norge vil ta miljølederskap

Ta miljøhensyn hele veien

Miljøhensyn i legemiddelinnkjøp

– Slik kan vi ikke ha det