I dag er den internasjonale dagen for kliniske studier

Lær mer om hvorfor kliniske studier i Norge er viktig, og hva legemiddelindustrien bidrar med.

Publisert 20. mai 2018

Lær mer om hvorfor kliniske studier i Norge er viktig, og hva legemiddelindustrien bidrar med.

I Norge er kliniske studier og klinisk utprøving av nye behandlingsformer i stor grad finansiert av legemiddelindustrien. I følge rapporten «Verdien av industrifinansierte kliniske studier» (Menon 2017) stod industrien bak 62 prosent av de kliniske studiene som ble igangsatt i 2016. Slike industrifinansierte kliniske studier med legemidler handler om å dokumentere effekten, sikkerheten og kvaliteten på nye legemidler.

Studiene gjennomføres i et samarbeid mellom legemiddelselskapet og norske sykehus. Industrien betaler i snitt 156 000 kroner til norske sykehus for hver pasient som deltar i en klinisk studie. Ressursene går til å frikjøpe tiden til helsepersonellet som gjennomfører studien, samt til å dekke utgifter til utstyr og medisiner.

Menons rapport viste at kliniske studier skaper verdier gjennom fem kanaler: økt behandlingskvalitet, økt kapasitet i helsevesenet, styrket næringsutvikling og forskning, økt sysselsetting og verdiskaping, samt besparelser for det offentlige helsevesenet.

Det pågår over 9000 industrifinansierte studier på verdensbasis. Innovasjonstakten i legemiddelindustrien har aldri vært høyere enn den er nå, og over 7000 substanser er under utvikling. En ny medisinsk innovasjonsbølge møter pasienters behov og utfordringer helsetjenesten står overfor. Vi har stilt fem spørsmål til fire ansatte i industrien som jobber med kliniske studier i Norge.

 

 

André Bregård
Daglig leder i Novo Nordisk

NOVO NORDISK: André Bregård, Daglig leder

Hvorfor mener ditt firma det er viktig å kjøre kliniske studier i Norge?

– Kliniske studier fører blant annet til at norske leger og annet helsepersonell får førstehånds kjennskap til, og erfaring med, nye legemidler. Dette er kunnskap som i neste omgang kommer norske pasienter til gode ved at de på en trygg og god måte kan nyte godt av de medisinske fremskritt som stadig finner sted.

Hvilken erfaring har ditt firma med å kjøre kliniske studier i Norge?

– Novo Nordisk har kjørt kliniske studier i Norge i flere tiår, de siste årene primært innenfor diabetesområdet. I Novo Nordisk i Norge har vi et eget team som har som sin oppgave å administrere våre kliniske studier gjennom tett samarbeid med vårt hovedkontor i Danmark, legemiddelmyndighetene og dyktige klinikere innenfor de terapiområder vi jobber innenfor.

Hva mener du er fordelen for norske pasienter med studier i Norge?

– Ved å delta i kliniske studier får pasienter i mange tilfeller en tettere oppfølging og bedre behandling av sin sykdom enn de ellers ville få. Gjennom deltakelse i studier vil pasienter også kunne lære mer om sin egen sykdom og behandlingen av denne, og dermed også kunne mestre håndteringen av sykdommen bedre i hverdagen.

Hva mener du skal til for at vi skal få flere kliniske studier til Norge?

– Det viktigste slik jeg ser det er at vi er forutsigbare og er i stand til å kunne levere både på kvantitet (antall pasienter inkludert i studiene) og på kvalitet. En av de største hindringene vi møter er kapasiteten og ressurssituasjonen på mange sykehus. Vi erfarer at viljen til å delta i studier er til stede, men at det må legges bedre til rette for at dette skal kunne la seg kombinere med den daglige driften i avdelingene. Hvilke terapiområder vil ditt firma ha behov for å kjøre kliniske studier på de neste 5-10 årene? – Hovedvekten av våre studier vil nok fortsatt være innenfor diabetes.

 

Tarje Bergdahl
Nordic Medical Franchise Head i Novartis

NOVARTIS: Tarje Bergdahl, Nordic Medical Franchise Head.

Hvorfor mener ditt firma det er viktig å kjøre kliniske studier i Norge?

– Kliniske studier tjener to viktige formål; det gir den vitenskapelige innsikten man behøver for å kunne vurdere effekten og sikkerheten til et legemiddel for en bestemt pasientgruppe. Dette er helt essensielt for igjen å kunne vurdere nytten legemiddelet vil ha i behandlingen. Det gir imidlertid også tidlig tilgang på viktige legemidler for pasienter som kanskje ikke har andre behandlingsalternativer.

Hvilken erfaring har ditt firma med å kjøre kliniske studier i Norge?

– Novartis har vært en stor aktør innen klinisk utprøvning i Norge i mange år. Innen svært mange forskjellige områder. Det store omfanget har vært mulig fordi forholdene har ligget til rette for det. Vi har engasjerte leger og sykepleiere med høy kompetanse og fasiliteter på internasjonalt nivå.

Hva mener du er fordelen for norske pasienter med studier i Norge?

– Med studier i Norge vil norske pasienter ha tilgang på de mest innovative legemidlene tidlig. Behandles man i en studie vil oppfølgingen dessuten være tettere og vurderingene om mulig grundigere.

Hva mener du skal til for at vi skal få flere kliniske studier til Norge?

– Helsevesenet i Norge er under press. Skal man få flere kliniske studier til Norge er det derfor viktig at det settes av tid og ressurser for helsepersonell slik at de kan prioritere denne type arbeid. Bare gjennom ulike incentivordninger, satt ned av den aktuelle helseinstitusjonen, er dette mulig.

Hvilke terapiområder vil ditt firma ha behov for å kjøre kliniske studier på de neste 5-10 årene?

– Vi kjører kliniske studier innen et bredt område i dag; kreft, revmatologi, dermatologi, astma, kols, hjertesvikt, øye sykdommer, nevrologiske sykdommer. De samme områdene vil det fortsatt kjøres studier på de neste 5-10 årene.

 

Hanne Wessel Lund
Clinical research manager i MSD

MSD: Hanne Wessel Lund, Clinical research manager. Foto: Richard T. Clark Fellow

Hvorfor mener ditt firma det er viktig å kjøre kliniske studier i Norge?

– Ved å drive kliniske studier bidrar MSD til at norsk helsepersonell får tidlig erfaring med nye medisiner og kompetanse innenfor viktige medisinske fagfelt. Kliniske studier gir norske pasienter rask tilgang til innovativ behandling som kan redde/forlenge liv og bedre livskvalitet. Arbeid med kliniske studier bidrar til å øke kompetansen og kvaliteten i det norske helsevesenet.

Hvilken erfaring har ditt firma med å kjøre kliniske studier i Norge?

– MSD har drevet med kliniske studier i Norge siden 70- tallet og har etter det gjennomført flere hundre kliniske studier innenfor mange terapiområder. I dag har vi flere enn 30 aktive protokoller og mer enn 1500 norske pasienter deltar i våre studier.

Hva mener du er fordelen for norske pasienter med studier i Norge?

– Tilgang til nye, innovative legemidler som administreres av kompetent helsepersonell i trygge omgivelser. Pasienter i kliniske studier får generelt bedre oppfølging enn i vanlig klinikk og forskning viser at det totalt sett går bedre med pasienter som deltar i kliniske studier uavhengig av behandlingsalternativ.

Hva mener du skal til for at vi skal få flere kliniske studier til Norge?

– At norske myndigheter tilrettelegger og anerkjenner verdien av kliniske studier på lik linje med vanlig klinikk og egen forskning. Det er behov for flere utprøvingsavdelinger med dedikert studiepersonell og ressurser må være tilgjengelig på serviceavdelinger som lab, patologi og radiologiavdelinger.

Hvilke terapiområder vil ditt firma ha behov for å kjøre kliniske studier på de neste 5-10 årene?

– Behovet vil mest sannsynlig være størst innenfor terapiområder som kreft, infeksjon, nevrologi og vaksiner.

 

Steinar Thoresen
Medisinsk direktør i Abbvie

ABBVIE: Steinar Thoresen, Medisinsk direktør.

Hvorfor mener ditt firma det er viktig å kjøre kliniske studier i Norge?

– Studier i Norge er viktig både for norske pasienter, som får tilgang til nye medisiner, og for norske leger, som får erfaring med nye medisiner.

Hvilken erfaring har ditt firma med å kjøre kliniske studier i Norge?

– Vi har økt våre studier med 50 prosent, men vi sliter fortsatt en del med å få norske sykehus med på studiene våre.

Hva mener du er fordelen for norske pasienter med studier i Norge?

– De får tidlig tilgang til nye medisiner, og de får en oppfølging som er langt bedre enn ved vanlig klinisk behandling.

Hva mener du skal til for at vi skal få flere kliniske studier til Norge?

– Norske sykehus må klargjøres slik at de kan delta i studier sammen med industrien. Sykehusene må måles på deltakelse i studier og det må komme på plass insentiver for legene til å delta.

Hvilke terapiområder vil ditt firma ha behov for å kjøre kliniske studier på de neste 5-10 årene?

– Vi vil ha behov for å kjøre kliniske studier innenfor onkologi, immunologi, hepatitt C og nevrologiske sykdommer.