Største selskaper og legemiddelsalg

Pfizer, MSD og Novartis er de tre største legemiddelselskapene i Norge, og legemidler mot høyt kolesterol, blodpropp, smerter og høyt blodtrykk er blant de mest brukte.

Publisert 1. februar 2019

Legemiddelselskapenes størrelse er målt etter omsetning. Gilead Sciences hopper opp fra 15. til 4. plass til 2018.

Omsetningstallene er målt i apotekenes innkjøpspris, og summene er kun tilgjengelig uten rabatter. For statistikkens del betyr dette at omsetningstall for 2017 er vesentlig høyere enn de ville vært i det tidligere rapporteringssystemet, da prisene som oppgis her er maksimalpris. Denne vil i de fleste tilfeller være langt unna oppnådd rabattert pris. Tallene for 2017 og 2018 viser dermed kunstig høye legemiddelpriser, og er heller ikke sammenlignbare med tidligere tall.

Omsetningen av legemidler i Norge er anslått til 36,2 milliarder kroner, basert på AIP. Dette inkluderer anslag for omsetning av reseptfrie legemidler utenom apotek, men inkluderer ikke veterinærmedisin. Fra 2016-2018 ser man en kunstig stigning i legemiddelsalget, av samme årsak som nevnt over: prisene oppgis i maksimalpris etter 2016 på grunn av konfidensielle enhetspriser.

Frem til 2017 praktiserte Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) åpenhet om enhetspriser på legemidler, men i 2017 ble det bestemt at enhetspriser på legemidler skal være konfidensielle. Slik skal legemidler, som utgjør 7 % av de totale helseutgiftene, behandles likt med øvrige varer og tjenester – som utgjør de resterende 93 % av de totale helseutgiftene. Prisen er kjent for de som skal gjøre prioriteringer i helsetjenesten, men ikke kjent for menigmann – ei heller for LMI og Farmastat.

Legemidler mot høyt kolesterol, blodpropp, smerter, tett nese og høyt blodtrykk er de mest omsatte målt i definerte døgndoser, mens legemidler til behandling av leverbetennelse, andre betennelsessykdommer og blodpropp er de mest omsatte målt i apotekenes innkjøpspris.

Offentlige helseutgifter

De offentlige helseutgiftene har over en tiårsperiode økt fra 208 til 342 milliarder kroner. Dette er en gjennomsnittlig økning på 9,3 prosent. Til sammenlikning har de offentlige utgiftene til legemidler økt med gjennomsnitt 5,5 prosent i samme periode.

Det offentlige finansierer en stor andel av legemiddelkostnadene i Norge, både gjennom Folketrygden (36%) og i sykehus (22%), mens som vi ser i grafen under, utgjør det offentliges utgifter til legemidler en relativt liten andel av de totale helseutgiftene.