Seminar om Prioritering etter alvorlighet – barriere for behandling?

Hvordan har vurdering av alvorlighet endret seg over tid, og har det påvirket prioriteringer i helsevesenet?

Publisert 4. april 2019

Stortinget bekreftet på nytt i 2016 at alvorlighet ved sykdom skal være ett av tre prioriteringskriterier når nye behandlinger vurderes for bruk i det offentlige helsevesenet. Magnussen-gruppen definerte hvordan alvorlighet ved sykdom skal beregnes. Det er dermed større sannsynlighet for at behandlinger tas i bruk i det offentlige helsevesenet jo mer alvorlig sykdommen vurderes å være. 

Beslutningsforum vurderer om legemidler kan tas i bruk ved offentlige sykehus. Nye retningslinjer for beregning av alvorlighet har vært brukt siden januar 2018. 

Det er bred enighet om overordnede prinsipper for prioritering. Likevel mener vi det er grunnlag for refleksjon og diskusjon for å øke kunnskapen, slik at det oppnås mer rettferdige og effektive prioriteringsbeslutninger om nye, innovative legemidler.

Vi vil i seminaret stille spørsmålene:

  • Hvordan ble alvorlighet vurdert tidligere, og hvordan gjøres dette i dag?
  • Er det grunn til å tro at det har skjedd vesentlige endringer i prioritering av pasientgrupper, sykdommer og behandlingstiltak?
  • Hva var bakgrunnen for prinsippene for alvorlighetsberegninger som ble valgt i Norge?
  • Hvordan beregnes og vektlegges alvorlighet i andre land, som i Nederland?
  • Hvordan fordeles pasientgrupper etter alvorlig og ikke-alvorlig sykdom? Er fordelingen i tråd med det vi vanligvis oppfatter som alvorlig sykdom?
  • Vil alder ha betydning, og i så fall i hvilken grad? Vil vurdering av alvorlighet føre til prioritering av yngre fremfor eldre, eller omvendt?
  • Vil etablert behandling virke inn på om en sykdom vurderes som alvorlig?

Foreløpig program:

➢           Professor i helseøkonomi Jon Magnussen redegjør for valg av metode for beregning og vurdering av alvorlighet. Magnussen ledet arbeidet med rapporten På ramme alvor.

➢           Doktorgradsstipendiat Vivian Reckers-Droog, ved Erasmus Universitet Rotterdam, forteller om erfaringer med alvorlighetsvurderinger i Nederland.

➢           Eivind Jørgensen i Oecona gir en redegjørelse for beregninger og vurderinger av alvorlighet i Legemiddelverkets metodevurderinger i 2017 og 2018.

➢           Einar Andreassen fra Statens legemiddelverk gir en forberedt kommentar

➢           Paneldebatt blant politikere, Jon Magnussen (NTNU), Ole Alexander Opdalshei (Kreftforeningen), Michael Vester (Helse Sør-øst RHF), Einar Andreassen (Statens legemiddelverk) og Eivind Jørgensen (Oecona). Professor i økonomi, Bjarne Robberstad, er ordstyrer.

Tid:         30. april, kl 14 – 17

Sted:     Auditoriet hos LMI, Essendrops gate 3, Majorstuen Inngang på gateplan, vis á vis NHO-bygget

Seminaret er gratis:  

Påmelding for planleggingens skyld. Ved for stor påmelding må vi fordele plasser, og kan derfor ikke garantere plass.

Påmelding