Økt konkurransekraft og et bærekraftig helsevesen

LMI er glad for at økt konkurransekraft i helsenæring og en bærekraftig helsetjeneste er en tydelig erklært ambisjon i stortingsmeldingen.

Publisert 5. april 2019

Av Monica Larsen, seniorrådgiver i LMI

FORNØYD: Monica Larsen i LMI.

En internasjonalt konkurransedyktig norsk helsenæring er viktig for Norge. Både fordi den skaper verdier i form av arbeidsplasser og eksportinntekter, og fordi helsenæringens produkter er avgjørende for en god helse- og omsorgstjeneste. Ved å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger vil ressursene som brukes i helsesektoren gi bærekraftig effekter.

Vi har behov for omstilling av norsk økonomi. Helsesektoren som står for ca. 10 prosent av BNP, må også bli møtt med krav om å skape verdier. En sterk helsenæring vil ikke bare bidra til bedre helseløsninger, men også med arbeidsplasser, skatteinntekter og eksport av varer og tjenester.

Avgjørende rolle

Helsenæringen med ca 100 000 ansatte står for betydelig verdiskaping og eksporterer for mer enn 20 milliarder. LMI ser et stort potensial for økt verdiskaping og mener at legemiddelindustrien spiller en avgjørende rolle for ytterligere vekst.

Men det forutsetter endringer i kultur for offentlig-privat samhandling, insentiver som styrer aktiviteten i sektoren i riktig retning, tiltak som stimulerer økte private investeringer og offentlige anskaffelser som bidrar til å løse morgendagens helseutfordringer.

Samspill

Vi er derfor glade for at Regjeringen nå legger føringer for et godt samspill mellom helsetjenesten og en innovasjonsdrivende helsenæring. Blant konkrete tiltak foreslår Regjeringen en handlingsplan for kliniske studier og utarbeidelse av en partnerskapsmodell, indikatorer for kliniske studier som skal inngå i helseforetakenes resultatrapportering, indikator for måling av innovasjon samt fortsatt satsing på digitalisering og bruk av helsedata.

Regjeringen har vært lydhør for aktørenes innspill og har adressert Stortingets bestilling til meldingen. Stortinget bør i den videre behandling av meldingen ytterligere konkretisere virkemidler og tiltak som styrker konkurransekraften til helsenæringen, og som bidrar til et bærekraftig helsevesen som gir pasienter rett behandling til rett tid.