Høringssvar fra LMI

Publisert 3. september 2019

Utkast til en bekjempelsesplan for Pankreassykdom.

Høringssvaret fra LMI

Mattilsynet har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet et utkast til en bekjempelsesplan for sykdommen PD (pankreassykdom). Planen tar utgangspunkt i gjeldende krav i regelverket for bekjempelse av PD. Regelverkskravene fremkommer i nasjonal PD-forskrift, i transportforskriften og i kontrollområdeforskriften for PD som for tiden gjelder i Trøndelag og sør i Nordland.

Bakgrunnen for oppdraget med å lage en bekjempelsesplan, var å sikre en enhetlig behandling av situasjoner med utbrudd av PD, hvor det tydeliggjøres hvorfor og hvordan et utbrudd må behandles ulikt avhengig av hvor i landet utbruddet skjer. På denne måten skal næringen oppleve en større grad av forutsigbarhet, og saksbehandlere i Mattilsynet skal få støtte i sin behandling av enkeltsaker.

Høringsbrev
Forskrift til endring av PD-forskriften §8
Bekjempelsesplan PD
Vedlegg 1 – kriterier for urdering av smitterisiko
Vedlegg 1 – Tabeller
Vedlegg 2 – Maler for Kontrollområdeforskrifter
Vedlegg 3 – Mal for båndlegging av anlegg
Vedlegg 4 – Status – PD
Liste over høringsinstanser