17. desember-vedtaket skal opp til ny vurdering

Ett år etter vedtaket samlet sentrale aktører seg for å diskutere konsekvensene og utfordringene som følger.

Publisert 18. desember 2019

Se Stig Slørdahl, Sveiung Stensland og Kirsti Nyhus oppsummere møtet om likeverdig og rask tilgang til legemidler i Norge her:

Dette er beslutningen som ble vedtatt 17. desember 2018:

1. Beslutningsforum for nye metoder tar informasjonen om handlingsalternativer ved innføring av nye legemidler når det eksisterer et anbud til orientering.

2. Beslutningsforum for nye metoder legger til grunn følgende retningslinjer for innføring av nye legemidler når det eksisterer et anbud:

* Deltakelse i en anbudskonkurranse forutsetter at det foreligger en positiv beslutning om innføring av legemidlet fra Beslutningsforum for nye metoder før tilbudsfristens utløp. Tilbud på legemidler som ikke er besluttet innført ved tilbudsfristens utløp skal avvises. Legemidler (både nye og ved ny indikasjon) som besluttes innført etter tilbudsfrist for en konkurranse vil kunne innlemmes i neste anbudskonkurranse. Legemiddelet må vente med å tas i bruk til neste anbud trer i kraft.

Legemidler som blir innført etter anbudsfristen, må vente til neste anbud før de kan bli tilgjengelige for pasientene.

Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge og leder for Beslutningsforum, sier at vedtaket ble fattet for å kunne få mer forutsigbarhet innen anbud.

– Vi jobber kontinuerlig for å bli bedre, men vi har et potensial når det gjelder tidsbruken.

Stig Slørdahl

– Det er 15 legemidler som har måttet vente på neste anbudsrunde siden vedtaket. Sykehusinnkjøp skal nå gjøre en vurdering av vedtaket og se om vi skal gjøre noen endringer eller justeringer. Det skal vurderes om beslutningen er for lite finmasket. Vi er glad for at dette skal bli evaluert, og håper på en bedre løsning, sa Slørdahl.

– Uakseptabelt lang ventetid

Bjørn Moum, professor ved gastromedisinsk avdeling ved OUS, fortalte forsamlingen om konsekvensene han ser at dagens ordning får for hans pasienter. En av Moums pasienter har tarmsykdommen Morbus Crohn. Hun har prøvd fire forskjellige medikamenter. To har hun utviklet allergi mot, den tredje mistet effekten og den fjerde har ikke begynt å fungere.

– Stelara ble i praksis godkjent i fjor, men er ikke på listen fordi det ble sent inn for sent til vurdering. Medisinen er godkjent for bruk, men jeg får ikke bruke den på mine pasienter som redning for å unngå operasjon. Denne ventetiden er uakseptabelt lang. De helseøkonomiske konsekvensene for samfunnet er også store, med sykemeldinger, uførhet også videre. Vi må se på hvordan vi kan forbedre logistikken her, jeg ønsker at pasientene mine skal få tilgang på gode medisiner så fort som mulig, sa Moum.

Opphetet paneldebatt

I debatten stilte Stig Slørdahl, leder i Beslutningsforum, Sveinung Stensland i Høyre, Bjørn Moum fra OUS, Karita Bekkemellem i LMI, Christian Grimsgaard i Norsk overlegeforening og Tore Hagebakken i Ap. Marcus Moe, redaktør i Dagens Medisin, styrte debatten.

Debatt 17. desember
Fra venstre: Bjørn Moum, Karita Bekkemellem, Stig Slørdahl, Tore Hagebakken, Sveinung Stensland og Christian Grimsgaard.

Grimsgaard omtalte 17. desember-vedtaket som skjellsettende og udemokratisk.

– Jeg er misfornøyd med at vedtakene Beslutningsforum gjør ikke kan få konsekvenser. Det er mye makt som er lagt i hendene på de fire administrerende direktørene i helseforetakene. Dette er ikke et politisk organ. Min bekymring er at politikerne avpolitiserer det som er dypt politiske spørsmål, sa Grimsgaard og la tid at han nå opplever å måtte henvise til privat behandling for å få det beste tilbudet.

Slørdahl sa at den største utfordringen for systemet i dag er tidsbruken for å få nye legemidler på markedet.

– Vi jobber kontinuerlig for å bli bedre, men vi har et potensial når det gjelder tidsbruken. Statens legemiddelverk er nå styrket med ti stillinger for å få økt farten. Jeg må også si at vi ønsker innovasjon og flere kliniske studier, et område vi har vært for dårlige på de siste årene, sa Slørdahl.

Bekkemellem roste Slørdahl for jobben han gjør, men satte spørsmålstegn ved om systemet er rigget for innovasjon.

Karita Bekkemellem
LMI: Karita Bekkemellem.

– Slørdahl gjør jobben sin på en utmerket måte i forholdet til mandatet han har fått, men spørsmålene er om rammene er gode nok. Vil dette være et bærekratig system inn i en ny tid, hvor befolkningen stadig blir eldre og persontilpasset medisin er i full fremmarsj. Vi må evaluere systemet nedover. Det er en velvillighet og positivitet i signalene fra Stortinget, men vi trenger kontaktmøter med aktørene, og en klarhet i hvem som får disse oppdragene, sa Bekkemellem.

Stensland mener at 17. desember-vedtaket er i strid med de legemiddelpolitiske målene.

– Vedtaket hindrer innovasjon og prisene er høyere enn de trenger å være på grunn av den manglende konkurransen. Stig, dette må du fikse, sa Stensland.

Sykehusinnkjøp skal evaluere vedtaket

Tommy Nielsen i Sykehusinnkjøp kom med noen tanker rundt hvordan systemet og samspillet med aktørene fungerer.

Tommy Nielsen Sykehusinnkjøp
Sykehusinnkjøp: Tommy Nielsen.

– Industrien har blitt litt flinkere til å levere riktig pris til riktig tid som følge av dette vedtaket. Så det har strammet opp en del ting. Men det er også behov for tydelige retningslinjer fra oss. Det er et behov for å videreutvikle vedtaket og gjøre det mer presist. Vi er glad for oppdraget om å evaluere vedtaket, se på erfaringene og hva som er mulig å gjøre bedre. Legemiddelselskapene vil få muligheten til å komme med tilbakemeldinger, sa Nielsen.

Les også: Hvordan kan pasientforeninger og legemiddelindustrien forbedre og øke samarbeid?