Beslutningsforum gjør om på «17. desember-beslutningen»

Beslutningsforum har endelig endret det omstridte vedtaket som gjør at legemidler som anses som «faglig likeverdige» må ha vært vurdert hos dem før det kan delta i anbud.

Publisert 23. juni 2020
FORNØYD: Erling Ulltveit, seniorrådgiver i LMI.

– Dette er gode nyheter og betyr at pasienter får raskere tilgang til nye legemidler, sier Erling Ulltveit.

Vedtaket i Beslutningsforum den 17. desember 2018 («også kalt 17. desember-vedtaket») vakte oppsikt, og har bidratt til at en rekke pasienter har fått forsinket tilgang til nye legemidler. I perioden desember 2018-januar 2020 rammet beslutningen 15 legemidler. LMI har siden den gang jobbet for at det skulle endres. I den opprinnelige beslutningen 17. desember 2018 het det at:

«Deltakelse i en anbudskonkurranse forutsetter at det foreligger en positiv beslutning om innføring av legemidlet fra Beslutningsforum for nye metoder før tilbudsfristens utløp. Tilbud på legemidler som ikke er besluttet innført ved tilbudsfristens utløp skal avvises. Legemidler (både nye og ved ny indikasjon) som besluttes innført etter tilbudsfrist for en konkurranse vil kunne innlemmes i neste anbudskonkurranse. Legemiddelet må vente med å tas i bruk til neste anbud trer i kraft. Legemidler som blir innført etter anbudsfristen, må vente til neste anbud før de kan bli tilgjengelige for pasientene.»

Dette har ført til store forsinkelser i tilgangen til nye legemidler, og på et møte LMI arrangerte ett år etter at denne ordningen trådte i kraft, 17. desember 2019, var det flere leger som fortalte hvordan dette rammet deres pasienter. På møtet lovte Stig Slørdahl, leder i Beslutningsforum, at beslutningen skulle vurderes på nytt. Som følge av bl.a. reaksjoner fra LMI og medlemmene, ga Beslutningsforum Sykehusinnkjøp et utredningsoppdrag for å se på alternativer til «17. desember-beslutningen». Rapporten fra Beslutningsforum ble sendt på høring i vinter. Det ble skissert to alternative modeller til 17. desember-beslutningen og situasjonen før 17. desember 2018.

På Beslutningsforums møte i går, 22. juni, ble det fattet en ny beslutning. Beslutningen er i henhold til det som i høringen ble kalt modell 2, som var LMIs foretrukne alternativ.

Nå har vi fått «22. juni-vedtaket» som erstatter «17. desember-vedtaket». De nye retningslinjene for de ulike alternativene lyder som følger: 

Nytt legemiddel der det ikke finnes faglig likeverdig alternativ innenfor aktuelt bruksområde: Ingen endring fra dagens praksis. Legemiddelet kan tas i bruk fortløpende etter godkjenning i Beslutningsforum.

Legemiddel som får godkjent ny indikasjon: For dette bruksområdet finnes det ikke andre legemidler som blir vurdert som faglig likeverdig med det aktuelle legemiddelet: Legemiddelet kan tas i bruk til det nye bruksområdet fortløpende etter godkjenning i Beslutningsforum. Dersom prisen som ligger til grunn for godkjenning medfører endring i rangering i andre eksisterende anbud, vil det bli gjennomført en ny konkurranse.

Legemiddel (nytt eller eksisterende) der det allerede finnes faglig likeverdige alternativ innenfor aktuelt bruksområde: Legemiddelet kan tas i bruk rutinemessig selv om det godkjennes etter tilbudsfrist. Det forutsettes at det er sendt inn anbudspris innen tilbudsfrist. Bruk av legemidler som innebærer ny pris i løpet av avtaleperioden, kan eventuelt kun tas i bruk unntaksvis. Unntaksvis bruk av legemidlene skal søkes gjennom allerede eksisterende ordning for unntak i Nye Metoder.

Sykehusinnkjøp skal utarbeide en håndbok som tydeliggjør handlingsregler for de ulike scenarioene. De nye retningslinjene legges til grunn for anbudskonkurranser som lyses ut etter 1. juli 2020, og skal evaluere retningslinjene etter ett år.

– LMI og LMIs utvalg for offentlige anskaffelser har jobbet aktivt for å få endret på 17. desember-vedtaket langs flere akser og overfor flere aktører. Utvalget har nettopp drøftet den nye beslutningen, og er meget tilfreds med utfallet. Ut fra forutsetningene er egentlig dette så godt som det kan bli nå. Dette har vært et viktig gjennombrudd i vårt arbeid for å få offentlig anskaffelser til å tilgodese innovasjoner og åpne for større bredde og mer konkurranse. Det som blir viktig framover nå er hvordan de nye retningslinjene blir praktisert, sier Erling Ulltveit, seniorrådgiver i LMI.