Høringssvar fra LMI

Publisert 2. september 2020

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sendte på høring forslag om endringer i apotekforskriften.

Legemiddelindustrien (LMI) viser til høring av 11. juni 2020 om forslag til endringer i apotekforskriften. Forslagene går ut på permanent å åpne opp for levering av legemidler mellom apotek, og å oppheve apotekforskriften § 13 som gir hjemmel for å avslå søknad om konsesjon til eierskap dersom konkurransepolitiske hensyn taler for det. Vi vil behandle hvert av disse endringsforslagene for seg.

Høringssvaret fra LMI

Høringsbrevet

Høringsnotatet

Høringslisten