Statsbudsjettet: 75 millioner kroner til helsenæring og kliniske studier

Regjeringen foreslår å bevilge 75 millioner kroner til offentlig-privat samarbeid om helseinnovasjon og kliniske studier. – Det er gledelig at LMIs budskap over flere år endelig har gått igjennom, sier seniorrådgiver i LMI, Monica Larsen.

Publisert 7. oktober 2020
Seniorrådgiverne i LMI, Hege Edvardsen (til venstre) og Monica Larsen synes flere av bevilgningene i statsbudsjettet for 2021 til helsenæring og kliniske studier er gledelige.

I statsbudsjettet for 2021, som ble lagt frem av regjeringen onsdag morgen, foreslås det å styrke bevilgningen til forskning med 30 millioner kroner til etablering av NorTrials som skal være et partnerskap mellom næringslivet og sykehusene om kliniske studier.

– Styrking av infrastruktur og kompetanse for kliniske studier, samt økt fokus på samarbeid med industrien, er viktige elementer for økt vertskapsattraktivitet for Norge og i tråd med budskapet til LMI over tid. LMI har bidratt med innspill til utviklingen av modellen for NorTrials og vi håper at dette initiativet vil bidra til forbedringer i gjennomføringen av kliniske studier, fra feasibilities til pasientinklusjon, sier seniorrådgiver i LMI, Hege Edvardsen.

«Det skal opprettes egne NorTrials-senter på faglige satsingsområder valgt ut sammen med næringslivet. Disse vil få tilført midler til støttefunksjoner, kompetansetiltak med mer. I tillegg skal bevilgningen brukes til markedsføring av Norge som vertskapsland for kliniske studier og til stillinger og kompetanseheving for studiepersonell,» står det skrevet på regjeringen sine nettsider.

– Det er gledelig at det settes av ressurser til egne senter innenfor faglige satsingsområder som næringslivet er med på å velge ut. Da sikrer man i større grad at det bygges infrastruktur og kapasitet i tråd med leverandørenes behov og produktutvikling. Vi ser dette som et viktig grunnlag for et godt samarbeid om å gjøre Norge mer attraktive og konkurransedyktige innenfor kliniske studier, sier Monica Larsen i LMI.

30 millioner til persontilpasset behandling

I statsbudsjettet fra regjeringen foreslås det også å bevilge 30 millioner kroner til persontilpasset medisin, 25 millioner kroner for å få på plass genetisk presisjonsdiagnostikk i sykehusene, og 5 millioner kroner til det nasjonale kompetansenettverket og til å starte arbeidet med å etablere et nasjonalt genomsenter.

– Dersom vi skal konkurrere internasjonalt om kliniske studier, må vi ha på plass moderne avansert diagnostikk. I tillegg vil slik diagnostikk gi norske pasienter bedre muligheter til å delta i utprøvende behandling. Det er gledelig at LMIs budskap over flere år endelig har gått igjennom. Diagnostikk på molekylært nivå er helt avgjørende for å få kliniske studier innen persontilpasset medisin, sier Larsen.

– Legemiddelutviklingen går mot stadig mer persontilpasset behandling. Norge har gått glipp av viktige studier på fremtidens behandling fordi vi har manglet genetisk presisjonsdiagnostikk i sykehusene så det er svært gledelig at den nå innføres tiltak for å løse dette, legger Edvardsen til.

20 millioner til Pilot H(else)

I forslaget til statsbudsjettet står det foreslått bevilget 20 millioner kroner til Pilot H(else) som er ny ordning for offentlig-privat samarbeid om helseinnovasjoner.

– Dette er en oppfølging av Helsenæringsmeldingen, og en videreføring av bevilgingen i revidert budsjett 2020 på 40 millioner til Pilot H. Ordningen skal bidra til risikoavlastning for både privat og offentlig sektor og mer sømløse utviklingsløp, sier Larse, som synes det er gledelig å se at Helsenæringsmeldingen, som ble lagt frem i april fjor, blir fulgt opp av myndighetene.

– Det er gledelig å se at det tilføres friske forsknings- og innovasjonsmidler som direkte involverer næringslivet eller som er i respons på næringslivets behov. Det viser at Helsenæringsmeldingen blir brukt av myndighetene og LMI vil følge opp med å påse at de bevilgede midlene blir brukt i henhold til ambisjonene, sier Larsen.