LMI og Melanor gjestet Helseteknologikonferansen

- Vi ser frem til at NorTrials er i full drift som en akselerator for å få mer av industriens forskning til Norge.

Publisert 13. oktober 2021
LMI OG MELANOR: Henriette Ellefsen Jovik (t.v) og Hege Edvardsen på scenen under Helseteknologikonferansen

Det sa Henriette Ellefsen Jovik, direktør for bransjepolitikk i Melanor, da hun sammen med seniorrådgiver i LMI Hege Edvardsen holdt innlegg på Helseteknologikonferansen tirsdag. Konferansen arrangeres årlig av Tekna, Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster, og er en møteplass for alle som er interessert i implementering av ny helse- og velferdsteknologi.

Vil bidra til at NorTrials lykkes

Under sesjonen Fremtidens sykehus var LMI og Melanor invitert for å snakke om industrifinansiert forskning i Norge, og hvordan dette kan bidra til en bedre helsetjeneste.

Både industri og myndigheter ønsker flere kliniske studier til Norge, og NorTrials er ett av tiltakene i regjeringens handlingsplan for kliniske studier.

– Målsetningen med NorTrials er å øke antall industrifinansierte studier i Norge, og få flere av studiene som helsenæringen gjør til Norge, slik at langt flere norske pasienter og helsepersonell kan få nyte godt av fordelene slike studier innebærer. NorTrials skal være et mottakspunkt for industri som har ønske om å gjøre kliniske studier i Norge, de skal kvalitetssikre utvalgte norske spydspisser og flaggskipsentre som er særlig gode på gjennomføring av oppdragsforskning for industrien, og de skal bidra til markedsføring av Norge som vertsnasjon for kliniske studier. Vi er glade for at NorTrials fokuserer på hele helsenæringen, og skal bidra det vi kan for at det lykkes, sa Ellefsen Jovik.

Melanor representerer bedrifter som utvikler medisinsk utstyr og laboratorieutstyr, og utstyr som blant annet brukes for å diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse hos mennesker. Melanor har 130 medlemsselskaper i Norge, og det forskes på spreng i bransjen. 

– Forskning og utvikling er en livsnerve i den medisinske utstyrsindustrien, og bransjen preges av en konstant strøm av innovasjon. Bare i 2019 mottok det europeiske patentkontoret nesten 14 000 patent søknader for ulike typer medisinsk utstyr, noe som er langt mer enn på andre sammenliknbare områder, og en dobling på 10 år, sa Ellefsen Jovik.

Studier er i endring

Også på legemiddelområdet skjer det en rivende utvikling, med stadig nye innovasjoner som må testes ut i praksis. Hege Edvardsen fortalte litt om hvordan legemidler tradisjonelt er blitt utviklet, der man starter med 10 000 substanser før man finner én man kan gå videre med. At det tar 8-12 år å forske frem et nytt legemiddel, og koster milliarder fordi det går over mange år, i mange land og med mange involverte, både klinikere, pasienter og forskere.

– Men studier er i endring. Det er et mye større fokus på tidspress, på å få ned kostnadsrammen, og sørge for tilgang tidligere i prosessen. Det siste er en villet endring fra godkjenningsmyndighetene, da det er viktig for å sørge for utvikling av legemidler også til mindre pasientgrupper og pasientgrupper med store udekkede medisinsk behov. Videre ses økt bruk av teknologi integrert i studiene, som wearables, apper og sensorer, og økt fokus på pasientmedvirkning og pasients egne rapporterte utfallsmål. Vi ser samarbeid på tvers av aktører på et nivå vi ikke har sett før, mellom legemiddelindustri firma og mellom legemiddelindustri og medtek, og vi ser at vi går fra en sentralisering hvor pasienten kommer inn på sykehus, til økt bruk av desentralisering, der pasienten kan følges opp hos fastlegen eller i sin egen stue. Dette har særlig skutt fart i løpet av koronapandemien, hvor man var nødt til å finne løsninger for at studiene ikke skulle stoppe opp, sa Edvardsen.

Desentraliserte studier en fordel for Norge

Og det er mange fordeler med denne utviklingen, med tanke på å få flere kliniske studier til Norge.

– Det blir mindre belastende for pasientene å delta i kliniske studier, når de slipper å reise så langt og ofte. Det reduserer belastningen på sykehuset, men det aktiverer også andre deler av helsetjenesten som ikke har fått tilgang til kliniske studier før; som kommunehelsetjenesten og mindre sykehus. Man får bredere tilfang av pasienter og kanskje mulighet for å teste kombinasjoner og teknologi på en annen måte. Håpet er at alt dette skal øke tilgangen til studier i Norge, men også Norden. Det blir rett og slett mer bærekraftig for industrien å gjøre studier i vår region, sa Edvardsen.

Hun understreket imidlertid at andre parametere også må på plass for at man skal lykkes.

–  Viktige parametre for at Norge skal være konkurransedyktig i den tøffe konkurransen det er å tiltrekke seg studier: godkjenningstiden fra myndighetene, tiden det tar å få på plass en kontrakt og starte opp et senter, motiverte og erfarne sentre som leverer det pasienttallet man har sagt kan leveres og at kvaliteten på data og analyser er høyt. Å tiltrekke kliniske studier til Norge er som å delta i OL – skal vi lykkes må vi samarbeide godt nasjonalt og godt mellom helsetjenesten og industrien i Norge, sa Edvardsen.

Les også:

Disse blir legemiddelindustriens representanter i NorTrials

Rapporten «Etablering av NorTrials» er oversendt til HOD

Handlingsplanen for kliniske studier: – Gir gode forutsetninger for å lykkes