Et kraftsenter for kreftbehandling

- Vi har rundt 90 pågående studier for kreftpasienter, men har som mål å tiltrekke oss enda flere studier til enda flere pasienter, sier Åslaug Helland. Hun er leder for NorTrials-senteret for kreft.

Publisert 16. januar 2023
Åslaug Helland er leder for NorTrials-senteret for kreftbehandling. Tormod Guren er leder for studielegene.

Helland er overlege ved Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus (OUS), Radiumhospitalet, og professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Hun har mange års erfaring med å gjøre kliniske studier, både sykehusinitierte og industrifinansierte, og OUS er et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø innen onkologi. Helseforetaket ble i 2022 utnevnt til NorTrials-senter for kreftbehandling, med Helland som leder.

Stor studieaktivitet over mange år

– Her på OUS har det i mange år vært stor aktivitet innen kliniske studier. Vi har flere titalls pågående studier for kreftpasienter, både i tidlig fase og i senere fase. For mange firma er utprøvningsenheten her på Radiumhospitalet et primærsenter for tidligfasestudier, og vi har også mange studier som går ut i programmene der det er onkologer med ulike spesialiteter som har pasientene. Et av målene til NorTrials senter for kreftbehandling er å få flere kliniske studier til norske kreftpasienter og til å få flere pasienter inn i de kliniske studiene. Det er viktig at pasienter fra hele landet har mulighet til å være med i kliniske studier, og vi må jobbe for å få flere sykehus i Norge til å delta i klinisk forskning, sier Helland.

All type behandling og all type kreft

Et av oppdragene til OUS som NorTrials-senter er å styrke det nasjonale nettverket som er etablert, blant annet gjennom IMPRESS og andre forskningssamarbeid, og bidra til at flere av sykehusene med kreftavdelinger får tilgang til – og kan delta i – kliniske studier.

Avdeling for kreftbehandling (AKB) ved OUS har regionalt ansvar for kreftbehandlingen i Helse Sør-Øst, og er fordelt på sykehusene Radiumhospitalet, Ullevål og Rikshospitalet. Her får kreftpasienter behandling som strålebehandling, cellegift, hormonbehandling, immunterapi og andre nye målrettede medikamenter, kirurgi og palliativ behandling.

AKB har en rekke fagseksjoner for de ulike kreftsykdommene (brystkreft, lungekreft, lymfom osv). Den har også en Seksjon for utprøvende behandling, som har som hovedoppgave å sørge for at ulike forskningsprosjekter kan gjennomføres i AKB, med forutsigbarhet og av god kvalitet. Seksjonen holder til på Radiumhospitalet, i oppussede lokaler i det gamle bygget, og ledes av onkolog Jon Amund Kyte. Den består av tre enheter: Enhet for studieleger, Enhet for studiesykepleiere og Forskningssekretariatet.

LMI PÅ BESØK: Representanter for LMIs utvalg for innovativ helseinfrastruktur (tidligere FOU-utvalget)f fikk omvisning på NorTrials-senteret. Fra venstre Tove Flem Jacobsen (Ge Healthcare), Anne Bee Hegge (Roche), Anders Flatla (BMS) og Margrete Bjurstrøm (Boehringer Ingelheim), Åslaug Helland (senterleder) og Tormod Guren (leder for studielegene).

Overlege Tormod Guren er leder for 5 studieleger, som alle er involvert i tidlig-fase studier. I tillegg jobber 30-40 studiesykepleiere og 11 forskningskoordinatorer ved seksjonen.

Alltid 15-20 studier ved utprøvningsenheten

Guren kan fortelle at de til enhver tid har 15-20 tidlig-fasestudier som er åpne for inklusjon av pasienter med ulike kreftdiagnoser, og at de fleste av studiene er legemiddelstudier.

– Utprøvningsenheten er altså en liten klinisk enhet for tidlig utprøvning og for studier som inkluderer flere av fagseksjonene. Her er det blant annet praktisk å kjøre basket-studier, som ofte er i en litt tidligere fase. Mer ressurskrevende studier blir også ofte lagt hit, men utgangspunktet vårt er altså at vi er en tidligfase-enhet. Vi har alt fra «first-in-human» til fase 2b-studier, sier Guren.

Både Guren og Helland er klare på at den molekylære diagnostikken de nå kan tilby, takket være CONNECT-samarbeidet og InPreD, gjør at man kan identifisere de sjeldne pasientene som er aktuelle for spesifikke studier, og at dette kan medføre en økning i antall kliniske studier både ved sykehuset men også nasjonalt.

– Og så har jeg følelsen av at den aller beste måten å få nye studier på, er å levere godt i den forrige, sier Guren.

NorTrials-turné

LMI fortsetter NorTrials-turneen, så flere saker (og videoer) kommer.

Her kan du lese om Tromsø: Mangedoblet antall gastrostudier etter NorTrials-etableringen

Her kan du lese om Trondheim: Økt industrisamarbeid ved St. Olavs hospital