Helvetesild er mye mer utbredt enn tidligere antatt

1 av 3 nordmenn rammes av helvetesild i løpet av livet og forekomsten i befolkningen øker. Samfunnskostnadene er store. Det viser en ny rapport fra Oslo Economics.

Publisert 7. juni 2023
Line Rondan i GSK overleverer rapporten til statssekretær Ellen Rønning-Arnesen.

Rapporten analyseselskapet har utarbeidet på oppdrag fra GSK ble lansert i går, under et folkehelsemøte i regi av LMI og GSK, og overrakt statssekretær Ellen Rønning-Arnesen.

Les hele rapporten: Helvetesild i et samfunnsperspektiv

Den viser at 1 av 3 nordmenn rammes av helvetesild i løpet av livet og at forekomsten i befolkningen øker. I 2023 antas det at i underkant av 20 000 pasienter vil få helvetesild og motta behandling i helsetjenesten. Av disse vil minst 2500 utvikle langvarige nervesmerter (postherpetisk nevralgi).

Den største samfunnskostnaden forbundet med denne sykdommen er tapt livskvalitet (1,5 mrd. kr per år), etterfulgt av samfunnets produksjonstap (400 mill. kr). Helsetjeneste-kostnadene (87 mill. kr) er særlig knyttet til behandling av eldre pasienter og de som utvikler komplikasjoner.

Behandlingen krever betydelig med ressurser i helsetjenesten. Eksempelvis behandles de fleste pasientene hos fastlege, og det anslås at 36.000 fastlege-konsultasjoner går med til helvetesild i 2023.

Samfunnskostnadene er særlig store for de over 50 år. Risikoen for helvetesild øker fra 50-årsalderen på grunn av aldersrelatert immunsvekkelse og i og med at vi blir stadig flere eldre her i landet kan man anta både økt forekomst av helvetesild og høyere kostnader i fremtiden.

– Hvis vi forebygger helvetesild vil vi redusere presset på helsetjenesten slik at vi frigjør ressurser til andre gode formål, vi bidrar til å holde flere i arbeid og vi redusere helsetapet og bidrar til økt livskvalitet i befolkningen. Det er store ulikheter i helse, og et offentlig finansiert vaksinasjonsprogram vil kunne være med å bidra til utjevning av disse forskjellene, sier Christoffer Bugge, Senior Manager i Oslo Economics.

Også Line Rondan, Head of Government Affairs and Communication i GSK, mener funnene illustrerer viktigheten av forebyggende tiltak for å redusere belastningen for den enkelte og for helsetjenesten.

– Nytten av slike tiltak må selvsagt vurderes opp mot kostnadene. Folkehelseinstituttet jobber med en såkalt «fullstendig metodevurdering» av tilbud om vaksine mot helvetesild til voksne. En slik vaksine vil være en aktuell vaksine for et fremtidig voksenvaksinasjonsprogram. Det ble tidligere i år laget en rapport fra International Federation of Aging (IFA) om helvetesild og vaksinasjonspolicy i ulike land. Rapporten beskriver at mange land allerede har vaksinasjonsanbefaling og/eller finansiering på plass for vaksine mot helvetesild, sier Rondan.