LMIs høringssvar om forslag til endring av produksjonsområde-forskriften

LMI har gitt høringssvar til forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret.

Publisert 15. juni 2023

Næring- og fiskeridepartementet har foreslått endringer i forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften). De foreslåtte endringene er i hovedsak knyttet til bestemmelser om unntaksvekst. Det fremgår av høringsbrevet at formålet med de foreslåtte endringene er en ytterligere klargjøring av bestemmelsene sammen med innstramning på enkelte områder. Innstrammingene har til hensikt å sørge for at unntaket premierer de oppdretterne som drifter på en slik måte at de holder lusetallene lave uten å belaste fisken i stor grad, jf. høringsbrevet s.6.

LMI har følgende kommentarer. Blant annet foreslår LMI at definisjonen av medikamentell behandling (II) inntatt i § 12 (1) nr. 3 endres til: «En medikamentell behandling er bruk av ett preparat forskrevet til lokaliteten, brukt i tråd med preparatomtalen eller i tråd med EU 2019/6 artikkel 114, jf. forskrift om legemidler til dyr, jf. § 1-10».

Les hele høringssvaret her.